H?i th?o ?ào t?o ngu?n nhan ??i h?c chu?n Nh?t B?n ph?c v? trong l?nh v?c NHà HàNG - KHáCH S?N

Ho?t ??ng liên k?t cung ?ng ngu?n nhan l?c t?i các c? s? giáo d?c ??i h?c ?ang là xu th? t?t y?u c?a c?ng cu?c qu?c t? hóa n?n giáo d?c. ?ó là v?n ?? mà Tr??ng ??i h?c Gia ??nh lu?n quan tam, h??ng ??n. Hàng n?m, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c nhi?u bu?i H?i th?o nh?m k?t n?i v?i các doanh nghi?p, c?ng ty, t?p ?oàn t? nhi?u n??c trên th? gi?i. Trong ?ó, Nh?t B?n là n?n th? tr??ng ti?m n?ng, n?i có hàng tr?m c?ng ty, t?p ?oàn ?ang ??u t? t?i Vi?t Nam.

Ngày 13/6/2019, cùng v?i s? h?p tác c?a T?p ?oàn Zensho Nh?t B?n, c?ng ty Minh Vi?t, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? t? ch?c bu?i H?i th?o “Ch??ng trình ?ào t?o ??i h?c chu?n Nh?t B?n ph?c v? trong l?nh v?c nhà hàng - khách s?n”. S? ki?n nh?m nang cao ch?t l??ng ?ào t?o ngành Qu?n tr? nhà hàng - khách s?n; là c? h?i cho sinh viên c?a Tr??ng sau khi t?t nghi?p có c? h?i làm vi?c t?i các c?ng ty, doanh nghi?p, t?p ?oàn Nh?t B?n và toàn c?u.

种菜赚钱提现微信游戏L?nh ??o t?p ?oàn ZENSHO - l?nh ??o tr??ng ??i h?c Gia ??nh & l?nh ??o c?ng ty Minh Vi?t

 

T?p ?oàn ZENSHO là t?p ?oàn hàng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c kinh doanh chu?i nhà hàng, v?i h?n 9.509 nhà hàng ?ang ho?t ??ng t?i trên 12 qu?c gia. ?ay là m?t T?p ?oàn ??ng ??u t?i Nh?t B?n và TOP 5 trên th? gi?i trong l?nh v?c nhà hàng – khách s?n.

N?m trong s? phát tri?n chung c?a x? h?i, ?áp ?ng xu th? h?i nh?p ngày càng m?nh m?, tr??ng ??i H?c Gia ??nh ?? kh?ng ??nh r? s? m?nh c?a Nhà tr??ng: “?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao. ??c bi?t là ?ào t?o ?áp ?ng theo nhu c?u c?a các doanh nghi?p”

??n v?i bu?i h?i th?o, ??i di?n Tr??ng ??i H?c Gia ??nh g?m có Ts. Tr?n ??c Khánh – Phó Hi?u Tr??ng Nhà tr??ng, NGND. TS Ph?m Chau Thành – Tr??ng Khoa Kinh T?, TS. Tr?n ??c Dan – Tr??ng B? m?n Qu?n tr? kinh doanh du l?ch Nhà hàng khách s?n. ??i di?n t?p ?oàn Zensho có ?ng Keiichi Hamano ( Manager International Human Resources Office- Human Resouces Dept) ; ?ng Hirozumi Tauchi (Manager International Human Resources Office- Human Resouces Dept).

种菜赚钱提现微信游戏??i di?n l?nh ??o t?p ?oàn ZENSHO

 

Hi?n nay ngành Qu?n tr? nhà hàng khách s?n t?i Tr??ng ??i H?c Gia ??nh ?ang là m?t ngành ngh? “hot” ???c các b?n sinh viên quan tam. B?i ?ay là ngành phù h?p v?i s? phát tri?n d?ch v? c?a x? h?i và th? gi?i, c?n ch?t l??ng ?áp ?ng nhu c?u d?ch v? ngày càng cao. S? h?p tác qu?c t? c?a Tr??ng ??i H?c Gia ??nh v?i T?p ?oàn Zensho ?ánh d?u m?t b??c ngo?t quan tr?ng trong vi?c phát tri?n c?a Nhà tr??ng, sánh vai v??n t?m qu?c t? và m? ra nhi?u c? h?i m?i cho sinh viên ?ang h?c t?p t?i Tr??ng.

T? hào là 1 trong nh?ng ??i tác c?a t?p ?oàn Zensho, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? ?ang và kh?ng ng?ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c có ch?t l??ng. Sinh viên h?c t?p t?i Tr??ng sau khi t?t nghi?p s? có c? h?i làm vi?c t?i Nh?t B?n ho?c làm vi?c t?i các h? th?ng chu?i nhà hàng ?m th?c c?a T?p ?oàn Zensho t?i Vi?t Nam v?i m?c l??ng c?c k? h?p d?n lên ??n hàng ngàn USD/tháng.

L?nh ??o - gi?ng viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh tham gia h?i th?o

N?m 2019, Tr??ng ??i H?c Gia ??nh tuy?n sinh các nhóm chuyên ngành Qu?n tr? kinh doanh d?ch v?, c? th?:

 • -  Qu?n tr? nhà hàng khách s?n
 • -  Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
 • -  Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i
 • -  Qu?n tr? marketing
 • -  Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
 • -  Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
 • -  Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng
 •  
 • V?i các nhóm chuyên ngành phong phú, ?a d?ng, sinh viên có th? t? tin m?t t??ng lai t??i sáng ?ang chào ?ón các b?n.
 •  
 • Phòng TS-TT-CSSV

 

 
Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

TUY?N SINH ??I H?C 2019: Ho?ch ??nh tài chính khi ch?n Tr??ng - ch?n Ngành

H?c ??i h?c lu?n là n?i lo c?a m?i gia ?ình, m?i b?n tr? chúng ta. Th? tính xem, riêng ti?n h?c phí cho t?ng n?m là r?t l?n. V?i nh?ng tr??ng h?c phí th?p c?ng t? 30 tri?u ??n 40 tri?u cho 1 n?m h?c. Hàng n?m h?c phí l?i t?ng theo h? s? 10% - 20%.... N?u ch? tính riêng ph?n h?c phí, sinh viên ph?i ?óng t? 100 – 150 tri?u cho h?c phí 4 n?m h?c t?p cho m?t t?m b?ng ??i h?c, ch?a k? sinh ho?t phí và chi phí sách v? và ?? dùng h?c t?p.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i