H?i th?o ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o khoa Kinh T?

N?n giáo d?c ??i h?c trên th? gi?i nói chung và Vi?t Nam nói riêng ?ang có nh?ng chuy?n bi?n nhanh theo xu th? th?i ??i v?i ki?n th?c m?i, t?ng c??ng phát tri?n h?p tác và th?c t? hóa.

Hi?u r? ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c rà soát l?i Ch??ng trình ?ào t?o th?i ?i?m hi?n t?i, ?? có nh?ng thay ??i c?n thi?t phù h?p trong t??ng lai. Ngày 24/10/2019 v?a qua, Khoa Kinh T? Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? t? ch?c thành c?ng h?i th?o khoa h?c “??i m?i ch??ng trình ?ào t?o c?a Khoa Kinh T?”. ?ay là ch??ng trình nh?m ?ánh giá và ?i?u ch?nh ch??ng trình ?ào t?o c?a khoa ?? phù h?p v?i nhu c?u x? h?i và yêu c?u c?a doanh nghi?p.

Ts. Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng nhà tr??ng tham gia ch? ??o h?i th?o

 

Tham d? h?i th?o, v? phía nhà tr??ng g?m có TS Hà H?u Phúc - hi?u tr??ng nhà tr??ng; TS Tr?n ??c Khánh - phó hi?u tr??ng Nhà tr??ng; NGND.TS Ph?m Chau Thành – Tr??ng khoa kinh t?, các th?y c? Tr??ng khoa, t? tr??ng b? m?n, gi?ng viên khoa kinh t?

??n v?i bu?i h?i th?o, v? phía khách m?i g?m có PGS.TS Nguy?n Minh Tu?n – Tr??ng Khoa Qu?n tr? kinh doanh Tr??ng ??i H?c C?ng Nghi?p TP-H? Chí Minh, TS. Ph?m V?n Tài – Gi?ng viên Tr??ng ??i H?c Hutech , Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty D?ch v? Th??ng M?i Thành Tài, ?ng Lê Minh Tr??ng – Giám ??c C?ng ty TNHH Mai Thanh Ph??ng, ?ng Hu?nh H?u L?c – Giám ??c C?ng ty TNHH Ph??c Thành L?c, ?ng Nguy?n Quang Thái – Giám ??c C?ng ty TNHH Thành Thái Gia.

NGND.Ts. PH?M CH?U THàNH - Tr??ng khoa Kinh t?

 

Nhi?u tham lu?n t?i h?i th?o ?? ch? ra nhu c?u v? nhan l?c v? ngành kinh t? trong x? h?i hi?n nay. Tham lu?n ?? phát th?o toàn c?nh các h??ng phát tri?n các ngành ngh? kinh t? trong n??c và qu?c t?. Nh?ng c?ng ngh? m?i, nh?ng h??ng phát tri?n m?i ?? ???c gi?i thi?u ?? c?p bàn b?c và ??a ra gi?i pháp hoàn thi?n.

PGS.TS Nguy?n Minh Tu?n ( gi?a ) – Tr??ng Khoa Qu?n tr? kinh doanh Tr??ng ??i H?c C?ng Nghi?p TP-H? Chí Minh

 

Th?ng qua h?i th?o, khoa Kinh t? ?? nh?n ???c r?t nhi?u y ki?n ?óng góp t? các chuyên gia, nhà qu?n ly, giúp ích cho nh?ng ??nh h??ng trong ?ào t?o c?a Khoa và nhà tr??ng trong hi?n t?i và t??ng lai. ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o giúp cho Khoa kinh t? Tr??ng ??i H?c Gia ??nh nang cao ch?t l??ng ?ào t?o, t?ng c??ng b?i d??ng các k? n?ng phù h?p v?i nhu c?u tuy?n d?ng hi?n t?i và t??ng lai c?a các doanh nghi?p và x? h?i ?ang c?n.

Ban l?nh ??o nhà tr??ng -  Gi?ng viên khoa Kinh t? và khách m?i tham gia h?i th?o

                                                                        NGUY?T ANH

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i