H?p tác ?ào t?o gi?a ??i h?c Saint Louis và ??i h?c Gia ??nh

H?m nay ngày 24/09/2019 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh và ??i h?c Saint Louis (Hoa k?) ?? t? ch?c ky k?t biên b?n ghi nh? trong h?p tác ?ào t?o gi?a hai Tr??ng. ?ay là m?t s? ki?n ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i trong s? m? r?ng liên k?t ?ào t?o và h?p tác qu?c t? c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

??i h?c Saint Louis là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c lau ??i c?a Hoa k? và là m?t trong nh?ng tr??ng hàng ??u c?a Hoa k?. ??i h?c Saint Louis l?a ch?n ??i h?c Gia ??nh là ??i tác chi?n l??c trong vi?c liên k?t, h?p tác ?ào t?o các ch??ng trình ch?t l??ng cao v?i nhi?u chuyên ngành m?i mà ??i h?c Saint Louis ?ang có th? m?nh ?ào t?o. Trong t??ng lai, hai Tr??ng s? có nh?ng b??c chu?n b? cho s? ti?n t?i h?p tác toàn di?n trong l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o, c?ng nh? trao ??i du h?c sinh gi?a hai Tr??ng.

M?t s? hình ?nh c?a s? ki?n này:

种菜赚钱提现微信游戏L?nh ??o hai Tr??ng trao ??i và th?o lu?n h?p tác ?ào t?o

种菜赚钱提现微信游戏L?nh ??o hai Tr??ng trao ??i và th?o lu?n h?p tác ?ào t?o

种菜赚钱提现微信游戏Ts Hà H?u Phúc ky k?t biên b?n ghi nh? v? h?p tác ?ào t?o v?i ??i h?c Saint Louis ( Hoa k?)

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i