Khoa CNTT t? ch?c h?i th?o ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o

种菜赚钱提现微信游戏Ngày 17/10 v?a qua, Khoa CNTT Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? t? ch?c thành c?ng h?i th?o ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o. ?ay là ch??ng trình nh?m ?ánh giá và ?i?u ch?nh ch??ng trình ?ào t?o c?a khoa ?? phù h?p v?i nhu c?u x? h?i và yêu c?u c?a doanh nghi?p.

种菜赚钱提现微信游戏Tham gia ?i?u hành h?i th?o là Ts Hà H?u Phúc - hi?u tr??ng nhà tr??ng; Ts Tr?n ??c Khánh - phó hi?u tr??ng Nhà tr??ng; Ts Lê M?nh H?i – tr??ng khoa CNTT và gi?ng viên c?a khoa c?ng tham gia ??y ?? h?i th?o.

Ts Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng

种菜赚钱提现微信游戏Khách m?i tham gia h?i th?o và trình bày tham lu?n là nh?ng chuyên gia và nhà qu?n ly các doanh nghi?p CNTT có l?n t?i TpHCM. ?ng Ng? V?n Toàn – phó ch? t?ch liên minh VNITO, phó t?ng giám ??c Global Cyber Soft; ?ng Lê Thanh Tr??ng – phó giám ??c  c?ng ty HVCG Software; Ts Phùng Th? B?o – Tr??ng b? m?n, khoa CNTT, Tr??ng ??i h?c Tr?n ??i Ngh?a,… ?? ??n tham d? và trình bày tham lu?n giá tr? cho h?i th?o.

?ng Ng? V?n Toàn - phó t?ng giám ??c Global Cyber Soft

Nhi?u tham lu?n t?i h?i th?o ?? ch? ra nhu c?u v? nhan l?c CNTT trong x? h?i hi?n nay. Tham lu?n ?? phát th?o toàn c?nh các h??ng phát tri?n CNTT trong n??c và qu?c t?. Nh?ng c?ng ngh? m?i, nh?ng h??ng phát tri?n m?i ?? ???c gi?i thi?u và ?? c?p.

Theo ?ng Ng? V?n Toàn, ngoài k? n?ng c?ng v? chuyên m?n CNTT, sinh viên c?n ph?i có k? n?ng m?m nh? k? n?ng giao ti?p, k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng gi?i quy?t v?n ?? hay k? n?ng  t? ch?c, l?p k? ho?ch… ?? c?p ??n v?n ?? nhu c?u ngu?n nhan l?c, ?ng Ng? V?n Toàn ?? c?p ??n nhu c?u h?c ti?ng Nh?t trong sinh viên CNTT, ?? có th? ?áp ?ng ch??ng trình k? s? c?u n?i (BSE) v?i nhu c?u l?n và m?c l??ng h?p d?n ?ang ch? các b?n tr?.

Ths Tr?n Bá Nhi?m - ??i h?c CNTT, ??i h?c Qu?c Gia

种菜赚钱提现微信游戏Th?ng qua h?i th?o, khoa CNTT ?? nh?n ???c r?t nhi?u y ki?n ?óng góp t? các chuyên gia, nhà qu?n ly. N?m ???c xu th? phát tri?n c?a ngành c?ng ngh? CNTT ?ang phát tri?n theo h??ng BI/analytics, Digital marketing, Information security, Cloud services, Data center,… ?i?u này giúp ích cho nh?ng ??nh h??ng trong ?ào t?o c?a Khoa trong hi?n t?i và t??ng lai.

 

Tin ti?p theo

?ào t?o

Quy?t ??nh c?ng nh?n T?t nghi?p và c?p b?ng H? ??i h?c - Cao ??ng chính quy - Khóa 6 - ??t 2 - 2019

Quy?t ??nh c?ng nh?n T?t nghi?p và c?p b?ng H? ??i h?c liên th?ng - Khóa 7 - ??t 2
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i