Ngày h?i t? v?n - h??ng nghi?p t?i Nha Trang

种菜赚钱提现微信游戏Ngày h?i t? v?n h??ng nghi?p t?i Thành ph? Nha Trang, do Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c dành cho các em h?c sinh THPT các t?nh Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thu?n. ??n v?i ngày h?i h?c sinh ???c bi?t ??n các ch??ng trình ?ào t?o, ngành ngh? ?ào t?o, chính sách h?c phí, h?c b?ng…..

种菜赚钱提现微信游戏Ngày h?i là n?i h?c sinh có c? h?i tìm hi?u v? Tr??ng ??i h?c Gia ??nh - m?t Tr??ng ??i h?c ?a ngành ngh? và ??nh h??ng ?ng d?ng - th?c hành cho sinh viên. Sinh viên ??i h?c Gia ??nh sau khi t?t nghi?p lu?n t? tin trong c?ng vi?c t?i các c? quan, c?ng ty, doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

种菜赚钱提现微信游戏??i h?c Gia ??nh có m?c h?c phí th?p nh?t trong t?t c? các tr??ng ??i h?c t?i Vi?t Nam. Có ???c ?i?u này là m?t s? n? l?c c?a nhà Tr??ng nh?m m?c ?ích t?o ?i?u ki?n t?i ?a ?? t?t c? m?i em h?c sinh t? các vùng mi?n khác nhau có th? theo h?c ??i h?c v?i m?c chi phí phù h?p v?i m?i hoàn c?nh.

N?m 2019, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t?p trung ?ào t?o các ngành m?i nh?n là th? m?nh c?a Tr??ng su?t nh?ng n?m qua. Th? m?nh ?ào t?o c?a Tr??ng t?p trung ? các nhóm ngành, chuyên ngành nh? C?ng ngh? th?ng tin, Qu?n tr? kinh doanh, Tài chính – Ngan hàng, Ng?n ng? Anh và Lu?t. Hàng ngàn sinh viên ?? theo h?c và t?t nghi?p và làm vi?c vi?c v?i m?c l??ng cao t?i các c? quan, c?ng ty, doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh là m?t tr??ng có c? s? v?t ch?t khang trang và hi?n ??i, t?a l?c ngay t?i trung tam TpHCM. ?i?u này r?t thu?n l?i cho các em là sinh viên c?a nhà Tr??ng có th? ?i làm thêm t?i các trung tam d?ch v? ngay t?i trung tam Thành ph?.

V?i m?t c? s? duy nh?t và t?p trung, sinh viên kh?ng ph?i lo l?ng vi?c cùng m?t lúc ph?i ch?y nhi?u c? s? khác nhau ?? h?c. ?i?u ?ó giúp các em sinh viên có nhi?u th?i gian h?n cho h?c t?p và c?ng vi?c hàng ngày.

 

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Ngày h?i t? v?n tuy?n sinh t?i Bình D??ng - ??nh h??ng ngh? nghi?p trong t??ng lai.

Tham gia ngày h?i tuy?n sinh t?i Bình D??ng, h?c sinh s? ???c ti?p xúc v?i hàng tr?m tr??ng ?H, C? trong c? n??c v?i nh?ng th?ng tin tuy?n sinh m?i nh?t c?ng nh? ngành ngh? hot nh?t mà các tr??ng ?ang t? ch?c ?ào t?o c?ng nh? x? h?i ?ang c?n.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i