Ng?i tr??ng Gia ??nh than yêu

Mùa ph??ng r?i ?? san tr??ng, c?ng là n?m cu?i cùng chúng t?i h?c xong l?p 12.

种菜赚钱提现微信游戏N?m ?y vào mùa hè n?m 2013, khóa t?i t?t nghi?p tr??ng trung h?c ph? th?ng. T?i kh?ng nh? r? là mình ?? ng?m bi?t bao nhiêu l?n m?a  hoa ph??ng n? ?? c? m?t góc san tr??ng. Ti?ng ve kêu ram ran báo hi?u mùa hè ?? v? c?ng là lúc k?t thúc n?m h?c. Chúng t?i là khóa h?c xong l?p 12, chu?n b? b??c chan vào c?ng tr??ng ??i h?c, cao ??ng. Trong suy ngh? c?a m?i ng??i ??u có m?t h??ng di cho cu?c ??i mình, t?i c?ng nh? bao ng??i, m?t mình ng?i trên gh? ?á san tr??ng nhìn nh?ng canh hoa ph??ng r?i. T?i suy ngh? v? t??ng lai c?a mình, và con ???ng t?i ch?n li?u có ?úng hay kh?ng? Hàng nghìn cau h?i ??t ra trong ??u r?ng t?i ?i h?c và d? ?inh thi vào tr??ng ??i h?c Gia ??nh s? nh? th? nào?

R?i ngày thi ??i h?c c?ng k?t thúc, t?i h?i h?p và t??ng t??ng trong ??u mình kh?ng bi?t Sài Gòn, n?i ph? th? ??ng ng??i ?ó có nh?ng gì? T?i ngh? ra bao nhiêu c?nh ??p, con ng??i Sài Gòn xinh ??p qua l?i nói c?a nhi?u ng??i, trên tivi nhi?u phong c?nh ??p ???c truy?n t?i hàng ngày. T?i mu?n ?i ??n n?i ?ó.

种菜赚钱提现微信游戏R?i ngày t?i b??c ??n Sài Gòn ph?n hoa c?ng ??n. B??c chan d?n b?n xe, ??u tiên t?i nhìn xung quanh m?t cách l? l?m v? cùng và c?ng nu?i trong d?u bao nhiêu suy ngh? và ??c m? khi b??c chan ??n Sài Gòn. N?i ?ay c?ng n?ng nóng nh?ng khác v?i mi?n quê c?a t?i ?? sinh ra và l?n lên.

N?i t?i sinh ra và l?n lên là ? Gia Lai, vùng quê ??y n?ng và gió. Vùng ??t Gia Lai v?i b?t ngàn cao su và ca phê, hoa cà phê n? tr?ng m?t vùng tr?i, v?i cái gió ??i ngàn, mùi th?m tho?ng tho?ng làm ai ??n gia ai c?ng th?y ?ay là ?i?m khác l? so v?i vùng ??t khác và có thêm c? nh?ng ??i chè xanh, màu lá xanh non m?n m?n, th?m mùi chè xanh khi sáng mai th?c d?y, ??m ch?t con ng??i Tay Nguyên.  

T?i ?i cùng v?i Ba, Ba t?i d?n t?i di d?n tr??ng ??i h?c Gia ??nh. Ng?i tr??ng t?i s?p h?c, s? h?c và nu?i d??ng ??c m?. 

B??c ??n tr??c c?ng tr??ng mang tên ??i h?c Gia ??nh trên n?n xanh d??ng c?a b?ng gi?ng nh? nh?ng gì t?i ?? th?y trên gi?y gi?i thi?u v? ng?i tr??ng. Nhìn t? ngoài vào, ng?i tr??ng to và ??p h?n nh?ng gì t?i t??ng t??ng lúc còn ? nhà. Ng?i tr??ng mà t?i ??t nhi?u hi v?ng, v? th?y c?, b?n bè,…

种菜赚钱提现微信游戏T?i ?? nghe các anh ch? h?c khóa tr??c nói v? ng?i tr??ng này, th?y c? giáo là nh?ng ng??i có chuyên m?n cao và tinh th?n gi?ng d?y t?t, và ?i?u ??c bi?t n?a là lu?n nhi?t huy?t trong c?ng tác gi?ng d?y và lu?n ??ng hành cùng các em sinh viên trong th?i gian h?c và làm vi?c t?i tr??ng.

Nhìn v? l?p h?c ?i?u ??u tiên nh?n ra là l?p v? cùng ??y ?? ti?n nghi và s?ch s?. Nhìn sang trái có nh?ng t?m b?ng th?ng báo và có nh?ng b?c hình các anh ch? sinh viên ?? h?c và làm vi?c t?i ng?i tr??ng này, các hình ?nh ho?t ??ng, tham gia v?n ngh? c?a tr??ng, các c?ng tác ?oàn, các b?ng khen c?a sinh viên và h?c sinh h?c gi?i và các t?m g??ng ngh? l?c lu?n v??t khó ?i lên trong h?c t?p. 

Trong ??u t?i ngh? ch?c ch?n mình ph?i c? g?ng h?c th?t t?t trong ng?i tr??ng này.

种菜赚钱提现微信游戏Nh?ng c? g?ng c?a t?i ?? ???c ??n ?áp b?ng nh?ng n? c??i h?nh phúc khi t?i h?c tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

Ng?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh cho t?i m?t hành trang v?ng ch?c khi t?i b??c ra ngoài x? h?i, làm m?t ng??i có ích cho x? h?i ?? ba m? t?i và b?n bè t?i lu?n t? hào v? t?i.

T?i nh?n nh? b?n than s? ph?i c? g?ng th?t nhi?u. ?? lu?n t? hào là sinh viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

C?m ngh? c?a m?t c?u sinh viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

 

Nguy?n Th? Liên

L?p: 08DHQk/MSSV: 1431402379

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Tuy?n sinh ??i h?c 2019: Si?t ??u vào

Trong mùa tuy?n sinh 2019, d? ki?n ngành s? ph?m, y khoa s? có ng??ng ?i?m chu?n riêng.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i