Th?ng báo M?I d? l? Khai gi?ng n?m h?c 2019 -2020

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh th?ng báo m?i tham d? L? khai gi?ng n?m h?c 2019 - 2020

Th?i gian : 8h00 - Ngày 26 / 09 / 2019

??a ?i?m: H?i tr??ng thành ?y - S? 111 Bà Huy?n Thanh Quan, Ph??ng 7, Qu?n 3, Thành ph? H? Chí Minh.

Kính m?i quy Th?y C? cùng toàn th? sinh viên nhà tr??ng tham d?.

Tin ti?p theo

Tin t?c

H?p tác ?ào t?o gi?a ??i h?c Saint Louis và ??i h?c Gia ??nh

L? ky k?t biên b?n ghi nh? h?p tác ?ào t?o gi?a hai Tr??ng
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i