Th?ng báo t? ch?c L? T?T NGHI?P các khóa n?m 2019

??I H?C GIA ??NH th?ng báo t? ch?c L? phát b?ng T?T NGHI?P cho các khóa

Nh?m t?n vinh k?t qu? và thành tích c?a các Tan C? nhan và Tan K? s? sau th?i gian h?c t?p, rèn luy?n t?i Tr??ng ??i h?c Gia ??nh và ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c nh?n b?ng t?t nghi?p c?a sinh viên, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh th?ng báo v? vi?c t? ch?c L? T?t nghi?p và phát b?ng T?t nghi?p nh? sau:

- Th?i gian: 8h - 11h, ngày 31.08.2019
- ??a ?i?m: The Adora Luxury - 198 Hoàng V?n Th? Ph??ng 9, Qu?n Phú Nhu?n.

Sinh viên s? ?óng phí tham d? l? T?t nghi?p là 800.000 ??ng bao g?m:

-  Thuê l? ph?c, nón        : 200.000 ??ng/b?

          -  Ch?p ?nh                    : 50.000 ??ng/2t?m

-  Bìa, b?ng t?t nghi?p    : 250.000 ??ng/b?

      -  Ky qu? l? ph?c            : 300.000 ??ng/b?

(Tr??ng s? hoàn l?i ti?n ky qu? khi sinh viên tr? l? ph?c ngay sau bu?i l?, tr??ng h?p sinh viên kh?ng tr?  ho?c làm h?ng l? ph?c thì tr??ng s? kh?ng hoàn l?i ti?n ky qu?).

* Sinh viên ??NG KY tham d? l? t?t nghi?p t?i Khoa và ?óng ti?n t?i phòng Tài chính - K? toán b?t ??u t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 25/8/2019.

* Nh?n l? ph?c t?i phòng Tài chính - K? toán t? ngày 28/8/2019 ??n h?t ngày 29/08/2019.

* Tr? l? ph?c và nh?n l?i ti?n ky qu? t?i phòng Tài chính - K? toán sau khi k?t thúc bu?i l? ??n h?t ngày 05/9/2019 (Tr? ngày ngh? và ngày l?). Sau ngày trên nhà tr??ng s? kh?ng gi?i quy?t hoàn ti?n ky qu?.

  • PHáT B?NG T?T NGHI?P
  • * Sau bu?i L? T?t nghi?p n?m 2019, Tr??ng s? phát b?ng T?t nghi?p chính th?c cho sinh viên nh? sau :
  • Th?i gian : Sau bu?i L? T?t nghi?p 31/08/2019
  • ??a ?i?m : Phòng Qu?n ly ?ào t?o, t?ng tr?t, 185 – 187 Hoàng V?n Th?, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, Tp.H? Chí Minh.
  •  
  • L?u y :
  • *. Sinh viên nh?n b?ng T?t nghi?p mang theo CMND ho?c gi?y t? tùy than (b?n g?c) kèm v?i biên lai l? phí nh?n b?ng.
  • *. N?u nh? ng??i khác nh?n thay ph?i có Gi?y ?y quy?n (có xác nh?n c?a ??a ph??ng).

Tran tr?ng kính m?i sinh viên và ph? huynh ??n tham d? bu?i l?./.

#DaihocGiaDinh
#GDU
#LePhatBang

Tin ti?p theo

Tin t?c

Th?ng báo ngh? l? Qu?c khánh ngày 2 -9

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh th?ng báo ngh? l? cho toàn th? Cán b? - Gi?ng viên - Nhan viên và Sinh viên nhà tr??ng.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i