Th? c?m ?n c?a H?i n?n nhan ch?t ??c da cam/Dioxin Tp. ?à N?ng

Nh?ng ho?t ??ng vì m?t x? h?i t?t ??p lu?n ???c Tr??ng ??i h?c Gia ??nh quan tam và th?c hi?n. V?i ??c màu da cam mà chi?n tranh ?? l?i cho ng??i dan Vi?t Nam là kh?ng gì bù ??p n?i. Góp ph?n xoa d?u n?i ?au, hàng n?m Tr??ng lu?n dành m?t kho?ng kinh phí 50.000.000 VN? ?? ?ng h? và mong mu?n ???c góp ph?n xoa d?u n?i ?au, n?i m?t mát này.
 
Dioxin-Tp-Da-Nang
Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Cách tính ?i?m xét t?t nghi?p THPT 2019 - M?i nh?t

Trong d? th?o B? GD&?T c?ng b? có nh?ng ?i?u ch?nh m?i, trong ?ó cách tính ?i?m xét t?t nghi?p có nhi?u thay ??i so v?i n?m tr??c.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i