Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c L? T?T NGHI?P cho sinh viên khóa 9

种菜赚钱提现微信游戏V?a qua, ngày 31.8.2019 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? long tr?ng t? ch?c bu?i l? t?t nghi?p cho sinh viên các ngành Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Tài chính ngan hàng, C?ng ngh? th?ng tin, Ng?n ng? Anh,....

种菜赚钱提现微信游戏M?t s? hình ?nh c?a bu?i l?:

L?nh ??o và ??i ng? Nhà giáo c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh

Ts. Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng Khen th??ng sinh viên xu?t s?c trong h?c t?p

Ts. Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao b?ng t?t nghi?p

Ts. Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao b?ng t?t nghi?p

Ts. TR?N ??C KHáNH  - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao b?ng t?t nghi?p

NGND. Ts. PH?M CH?U THàNH - Tr??ng khoa Kinh t? trao b?ng t?t nghi?p

NGND. Ts. PH?M CH?U THàNH - Tr??ng khoa Kinh t? trao b?ng t?t nghi?p

种菜赚钱提现微信游戏Ts. Lê M?NH H?I - Tr??ng khoa CNTT trao b?ng t?t nghi?p

Ts. Lê M?NH H?I - Tr??ng khoa CNTT trao b?ng t?t nghi?p

种菜赚钱提现微信游戏Doanh nghi?p ??ng hành cùng Tr??ng ??i h?c Gia ??nh trong ?ào t?o - Tuy?n d?ng

Doanh nghi?p TUY?N D?NG sinh viên t?t nghi?p t?i bu?i l?

 

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

??i h?c Gia ??nh nh?n h? s? xét tuy?n ??t 7 ??n ngày 30.09

??i h?c Gia ??nh ti?p t?c nh?n h? s? xét tuy?n theo hình th?c xét tuy?n h?c b? và ?i?m thi THPT ??t 7 ??n ngày 30.09. Thí sinh nhanh chóng hoàn thành h? s? và tham gia nh?p h?c ngay nhé!
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i