Cách tính ?i?m xét t?t nghi?p THPT 2019 - M?i nh?t

Trong d? th?o B? GD&?T c?ng b? có nh?ng ?i?u ch?nh m?i, trong ?ó cách tính ?i?m xét t?t nghi?p có nhi?u thay ??i so v?i n?m tr??c.

?i?m xét t?t nghi?p THPT 2019 ?u???c ti?nh theo co?ng th??c sau:

1. ??i v?i Gia?o du?c THPT

 

Cach tinh diem xet tot nghiep THPT 2019 - Moi nhat

2. ??i v?i Gia?o du?c Th??ng Xuyên:

Cach tinh diem xet tot nghiep THPT 2019 - Moi nhat

Gi?y ch?ng nh?n ngh? lo?i gi?i ???c c?ng 2,0 ?i?m

Theo d? th?o, ho?c sinh Gia?o du?c THPT, ho?c vie?n GDTX trong di??n xê?p loa?i ha?nh kiê?m, ho?c vie?n GDTX tham gia ho?c ???ng th??i chu?o?ng tri?nh trung ca?p kê?t h??p v??i chu?o?ng tri?nh va?n ho?a theo chu?o?ng tri?nh GDTX ca?p THPT co? Gia?y ch??ng nh??n nghê?, B??ng t??t nghi??p trung ca?p do s?? GD?T, ca?c co? s?? gia?o du?c ?a?o ta?o va? da?y nghê?, ca?c co? s?? gia?o du?c nghê? nghi??p ca?p trong th??i gian ho?c THPT ?u???c c??ng ?iê?m khuyê?n khi?ch ca?n c?? va?o xê?p loa?i ghi trong Gia?y ch??ng nh??n nghê?, B??ng t??t nghi??p trung ca?p nhu? sau:

- Loa?i gio?i ???i v??i Gia?y ch??ng nh??n nghê?, loa?i xua?t s??c va? gio?i ???i v??i B??ng trung ca?p: c??ng 2,0 ?iê?m;

- Loa?i kha? ???i v??i Gia?y ch??ng nh??n nghê?, loa?i kha? va? trung bi?nh kha? ???i v??i B??ng trung ca?p: c??ng 1,5 ?iê?m;

- Loa?i trung bi?nh: c??ng 1,0 ?iê?m.

K? thi THPT Qu?c gia 2019 t? ch?c thi 5 bài thi, g?m 3 bài thi ??c l?p là: Toán, Ng? v?n, Ngo?i ng? và 2 bài thi t? h?p là Khoa h?c T? nhiên (t? h?p các m?n V?t lí, Hóa h?c, Sinh h?c; vi?t t?t là KHTN), Khoa h?c X? h?i (t? h?p các m?n L?ch s?, ??a lí, Giáo d?c c?ng dan ??i v?i thí sinh h?c ch??ng trình Giáo d?c THPT; t? h?p các m?n L?ch s?, ??a lí ??i v?i thí sinh h?c ch??ng trình GDTX c?p THPT; vi?t t?t là KHXH).

 

??I H?C GIA ??NH TUY?N SINH 2019

Là m?t tr??ng ??i h?c ?a ngành v?i nhi?u n?m ?ào t?o cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cho x? h?i. Sinh viên t?t nghi?p t? ??i h?c Gia ??nh ?? kh?ng ??nh ???c v? th? c?ng vi?c c?ng nh? xay d?ng cho mình s? t? tin trong t?t c? các l?nh v?c mà mình ???c ?ào t?o. S? ?ón nh?n t? các c?ng ty, doanh nghi?p, t?p ?oàn trong và ngoài n??c ?? nói lên ???c ch?t l??ng ?ào t?o c?a Tr??ng.

 

Video gi?i thi?u v? ??i h?c Gia ??nh

N?i ti?p thành c?ng, n?m 2019, nhà Tr??ng ti?p t?c ?ào t?o 8 ngành v?i 29 chuyên ngành. Trong ?ó t?t c? ??u là nh?ng ngành th? m?nh, ?? quy t? nhi?u giáo s?, ti?n s? ??u ngành. Gi?ng viên là nh?ng ng??i có trình ?? cao và có kinh nghi?m th?c ti?n t?i các c?ng ty, doanh nghi?p, các t?p ?oàn trong và ngoài n??c gi?ng d?y.

NH?NG ?I?U ??C BI?T V? ??I H?C GIA ??NH

 • - H?c phí 10 tri?u/ h?c k? th?p nh?t trong t?t c? các tr??ng ??i h?c
 • - H?c phí kh?ng t?ng trong su?t quá trình h?c.
 • - 1OO% Sinh viên ??u có vi?c làm sau khi ra tr??ng.
 • - C? s? v?t ch?t hi?n ??i, h?c t?i trung tam thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i.
 • - Chính sách h?c b?ng trong và ngoài n??c h?p d?n.
 •  

QUY?N L?I CHO NH?NG THí SINH ?I ??U:

 • - T?ng khóa h?c chu?n ??u ra ti?ng Anh tr? giá 3 tri?u VN?
 • - T?ng khóa h?c chu?n ??u ra Tin h?c tr? giá 2 tri?u VN?
 • - T?ng 10% h?c phí h?c k? 1 n?m th? nh?t cho thí sinh ?óng h?c phí tr??c ngày 15.7
 • - T?ng 5% h?c phí h?c k? 1 n?m th? nh?t cho thí sinh ?óng h?c phí tr??c ngày 30.7
 • " Thí sinh có th? n?p h?c phí tr??c ?? ???c ?u tiên ??c bi?t trong xét tuy?n và trong h?c t?p. Trong tr??ng h?p n?u thí sinh kh?ng ??t, nhà tr??ng s? hoàn tr? 100% s? ti?n thí sinh ?? n?p."

Ngoài ra còn nhi?u ph?n quà có giá tr? khác cho tan sinh viên c?a Tr??ng.

 

H? S? G?M Có :

 • - Phi?u ??ng ky xét tuy?n
 • - B?ng photo h?c b? THPT có c?ng ch?ng
 • - B?ng photo b?ng t?t nghi?p có c?ng ch?ng ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i.

V?i nh?ng thí sinh ch?a có gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i có th? b? sung sau.

 

CáCH TH?C ??NG KY:

 

NGàNH Và CHUYêN NGàNH ?àO T?O N?M 2019

C?NG NGH? TH?NG TIN

 • - H? th?ng th?ng tin qu?n ly
 • - Thi?t k? ?? ho?
 • - K? thu?t máy tính

K? THU?T PH?N M?M

 • - C?ng ngh? ph?n m?m
 • - L?p trình nhúng

M?NG MáY TíNH & TRUY?N TH?NG D? LI?U
- M?ng máy tính
- An toàn th?ng tin

QU?N TR? KINH DOANH
- Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
- Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
- Qu?n tr? nhà hàng – khách s?n
- Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
- Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i
- Qu?n tr? Marketing
- Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng

TàI CHíNH NG?N HàNG
- Tài chính doanh nghi?p
- Ngan hàng
- Ch?ng khoán
- B?o hi?m

K? TOáN
- K? toán doanh nghi?p
- Ki?m toán

LU?T (Ngành m?i)
- Lu?t th??ng m?i qu?c t?
- Lu?t ??u t?
- Lu?t kinh doanh

NG?N NG? ANH
- Ti?ng Anh th??ng m?i
- Ti?ng Anh du l?ch
- Ti?ng Anh biên - phiên d?ch
- Anh – Nh?t
- Anh – Hàn
- Anh – Trung

 

??A CH? G?I H? S?:

- 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P.12, Q.10, TP. HCM
- (028) 3868.0393 - (028)3868.1770 ( gi? hành chính )
- Hotline: 0888.12.10.18 - 0934.12.10.18 - 0961.12.10.18
- gduniversity@glengares.com
- glengares.com

 

Tin ti?p theo

S? ki?n

H?i th?o K?t n?i doanh nghi?p trong ?ào t?o ??i h?c

?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n là ph??ng cham và là kim ch? nam cho t?t c? các ch??ng trình ?ào t?o c?a Tr??ng ??i h?c GIA ??NH trong hi?n t?i và t??ng lai.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i