C? h?i ngh? nghi?p t? ng?n ng? qu?c t? - Ngành ti?ng Anh

Trong xu th? h?i nh?p, ti?ng Anh ?? tr? thành ng?n ng? chung c?a toàn c?u. Ng?n ng? Anh vì th? chính là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u b?n tr? tr??c xu th? “H?c 1 ngành, làm ???c nhi?u ngh?”.

 

Vì SAO TI?NG ANH Là S? L?A CH?N HàNG ??U?

Ti?ng Anh là “?i?u ki?n c?n” mà ?ng ch? các doanh nghi?p trong và ngoài n??c yêu c?u ph?i có c?a m?t nhan s? t??ng lai trong vi?c tuy?n d?ng nhan s?. Ch? riêng t?i khu v?c ??ng Nam á, ng??i lao ??ng Vi?t Nam bu?c ph?i làm ch? ti?ng Anh n?u kh?ng mu?n b? t?t h?u trong cu?c ?ua n?ng l?c, c?nh tranh các v? trí cao c?p v?i l?c l??ng lao ??ng gi?i t?i Singapore, Phillipines, Malaysia, Indonesia... - nh?ng n??c v?n coi ti?ng Anh là ti?ng m? ?? ho?c là ng?n ng? th? hai b?t bu?c.

Hi?n nay trên th? gi?i có trên 50 qu?c gia s? d?ng ti?ng Anh là ng?n ng? chính, g?n 80 qu?c gia s? d?ng ti?ng Anh là ng?n ng? th? hai trong ?ó có Vi?t Nam. Vì v?y Ti?ng Anh là y?u t? b?t bu?c trong tuy?n d?ng nhan s? trình ?? cao c?ng nh? là ti?n ?? trong vi?c th?ng ti?n.

Vi?t Nam ?? ky Hi?p ??nh ??i tác Th??ng m?i xuyên Thái Bình D??ng CP-TPP và C?ng ??ng kinh t? ASEAN m? ra c? h?i vi?c làm ??y ti?m n?ng cho ngành Ng?n ng? Anh. 

M?c l??ng mà các doanh nghi?p ?u ái dành cho nhan s? ngành Ng?n ng? Anh v? cùng h?p d?n, trung bình 600-900 USD/tháng dành cho sinh viên m?i ra tr??ng và có th? lên ??n 2.000 USD/tháng ??i v?i nh?ng ng??i ?? có kinh nghi?m.

 

L?I TH? NGàNH TI?NG ANH

V?i l?i th? ???c phép t? do di chuy?n lao ??ng trong khu v?c kinh t? chung c?a 10 qu?c gia AEC, ngu?n nhan l?c Vi?t Nam n?u v?ng ti?ng Anh s? có c? h?i ti?p c?n v?i h?n 6.000.000 vi?c làm h?p d?n cùng c? h?i ???c c?p quy?n c? trú dài h?n t?i các n??c thành viên AEC. Là thành viên c?a t? ch?c AEC s? m? ra nhi?u c? h?i m?i nh?ng ??ng th?i c?ng kèm theo kh?ng ít “nguy c?” t?t h?u n?u l?c l??ng lao ??ng Vi?t Nam ch? chú tr?ng ??u t? chuyên m?n mà xem nh? vai trò c?a ti?ng Anh.

Ti?ng Anh lu?n là l?i th? c?nh tranh trong c?ng vi?c, c? h?i l?a ch?n c?ng vi?c ???c m? r?ng, b?n có th? ch?n c?ng tác t?i các c?ng ty t?p ?oàn ?a qu?c gia hay có th? t? xay d?ng m? hình kinh doanh t?i n??c ngoài. Chính vì th?, ngành Ng?n ng? Anh m? ra cho b?n than s? t? do h?n, tho?i mái l?a ch?n c?ng vi?c h?n mà kh?ng b? thu h?p c? h?i c?a mình ? các c?ng ty Vi?t Nam.

Ti?ng Anh là t?m vé th?ng hành kh?ng th? thi?u cho b?t k? ai mong mu?n kh?ng ??nh b?n than trong th?i k? h?i nh?p. V?i s? trang b? ??y ?? c? v? ki?n th?c chuyên ngành l?n k? n?ng h?i nh?p, sau khi t?t nghi?p ngành Ng?n ng? Anh sinh viên có th? hòa nh?p nhanh chóng vào m?i tr??ng ?a v?n hóa, ??m nhi?m nhi?u v? trí c?ng tác khác nhau tùy theo s? thích và s? tr??ng: biên - phiên d?ch trong các c?ng ty, c? quan ngo?i giao, t? ch?c n??c ngoài; d?ch thu?t cho các nhà xu?t b?n, tòa so?n, ?ài truy?n hình; chuyên viên marketing, t? ch?c s? ki?n, tr? ly trong các c?ng ty n??c ngoài; gi?ng d?y t?i các c? s? giáo d?c ho?c làm vi?c t?i các c?ng ty du l?ch, nhà hàng khách s?n…

 

C? H?I NGH? NGHI?P V?I TI?NG ANH

L?i th? n?i b?t c?a ngành h?c này chính là mang ??n c? h?i làm vi?c trong nhi?u l?nh v?c khác nhau. V?i kh? n?ng ti?ng Anh thành th?o cùng ki?n th?c v?ng ch?c v? v?n hóa c?a các qu?c gia s? d?ng ti?ng Anh, sinh viên ngành Ng?n ng? Anh kh?ng ch? làm c?ng vi?c gi?ng d?y ti?ng Anh; biên - phiên d?ch trong các tòa so?n, c? quan báo ?ài, nhà xu?t b?n; th? ky, tr? ly... mà còn có th? th? s?c trong nhi?u l?nh v?c thú v? khác nh? du l?ch hay th?m chí là nhan s?, xu?t nh?p kh?u, truy?n th?ng, marketing... c?a các c?ng ty có s? d?ng ti?ng Anh, ??c bi?t là các c?ng ty n??c ngoài.

Ng?n ng? Anh là ngành ?? và ?ang “khát” ngu?n nhan l?c. Th?t s? kh?ng “quá” khi ?ánh giá ?ay là ngành h?c tri?n v?ng, x?p th? nh?t v? c? h?i vi?c làm và m?c l??ng. Ng?n ng? Anh s? ti?p t?c làm ngành h?c then ch?t d?n l?i thành c?ng.

 

TR??NG ??I H?C GIA ??NH TUY?N SINH 2019

NH?NG ?I?M N?I B?T

 H?C PHí TH?P NH?T - ch? 10 tri?u/ h?c k? và kh?ng t?ng trong su?t quá trình h?c.
 H?c phí TH?P NH?T trong t?t c? các tr??ng ??i h?c t? th?c.
 Chính sách h?c b?ng H?P D?N.
100% sinh viên ???c GI?I THI?U VI?C LàM
 H?c T?P TRUNG t?i trung tam Tp.HCM
 C? s? v?t ch?t hi?n ??i

NGàNH & CHUYêN NGàNH:

 

 C?NG NGH? TH?NG TIN
 H? th?ng th?ng tin qu?n ly
 Thi?t k? ?? ho?
 K? thu?t máy tính

 K? THU?T PH?N M?M
 C?ng ngh? ph?n m?m
 L?p trình nhúng

 

 M?NG MáY TíNH & TRUY?N TH?NG D? LI?U
 M?ng máy tính
 An toàn th?ng tin

 

 QU?N TR? KINH DOANH
 Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
 Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
 Qu?n tr? nhà hàng – khách s?n
 Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
 Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i
 Qu?n tr? marketing
 Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng

 

 TàI CHíNH NG?N HàNG
 Tài chính doanh nghi?p
 Ngan hàng
 Ch?ng khoán
 B?o hi?m

 

 K? TOáN
 K? toán doanh nghi?p
 Ki?m toán

 

 LU?T
 Lu?t th??ng m?i qu?c t?
 Lu?t ??u t?
 Lu?t kinh doanh

 

 NG?N NG? ANH
 Ti?ng Anh th??ng m?i
 Ti?ng Anh du l?ch
 Ti?ng Anh biên - phiên d?ch
 Anh – Nh?t
 Anh – Hàn
 Anh - Trung

 

CáC HìNH TH?C TUY?N SINH

TUY?N TH?NG
1?- Nh?ng thí sinh ?o?t gi?i trong các k? thi h?c sinh gi?i qu?c gia và nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n khác theo qui ??nh c?a B? GD & ?T.
2?- Xét tuy?n s? d?ng k?t qu? thi THPT Qu?c gia 2019.
3?- Xét tuy?n k?t qu? h?c t?p THPT ho?c t??ng ???ng.

CáC HìNH TH?C XéT TUY?N
1- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m HK1 l?p 11 M?n 1 + ?i?m HK2 l?p 11 M?n 2 + ?i?m HK1 l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).
2?- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 12 M?n 1 + ?i?m TB l?p 12 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).
3?- ?i?m trung bình chung c? n?m l?p 12 kh?ng nh? h?n 6,0. C? th?:
?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB c? n?m l?p 12 + ?i?m ?T (n?u có)).
4?- ?i?m xét trúng tuy?n = ?TB 4 HK m?n 1
+ ?TB 4 HK m?n 2 + ?TB 4 HK m?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)
5?- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 10 M?n 1 + ?i?m TB l?p 11 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).
L?u y: ?i?m ?u tiên ??i t??ng / khu v?c theo quy ??nh c?a B? GD & ?T.

TH?I GIAN NH?P H?C
??t 1: 04/03/2019 - 30/06/2019 (Thí sinh ?? t?t nghi?p t? n?m 2018 tr? v? tr??c)
??t 2: 01/07/2019 - 10/07/2019
??t 3: 11/07/2019 - 20/07/2019
??t 4: 21/07/2019 - 31/07/2019
??t 5: 01/08/2019 - 10/08/2019
??t 6: 11/08/2019 - 20/08/2019
??t 7: 21/08/2019 - 31/08/2019
??t 8: 01/09/2019 - 10/09/2019
??t 9: 11/09/2019 - 20/09/2019

 

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

C?ng ngh? th?ng tin - Ngành h?c c?a th?i ??i m?i

"Nhu c?u tuy?n d?ng nhan l?c ngành CNTT cao nh?t trong l?ch s?" là nh?n ??nh c?a VietnamWorks (Trang web tuy?n d?ng l?n nh?t hi?n nay t?i Vi?t Nam) d?a trên các báo cáo tuy?n d?ng 3 n?m g?n ?ay nh?t.Theo B? Th?ng tin và Truy?n th?ng, t?i n?m 2025, Vi?t Nam thi?u h?t h?n 800.000 nhan s? IT. Theo th?ng kê, nhu c?u nhan l? cho ngành này ??c tính t?ng 13% cho m?i n?m. Cách m?ng 4.0 ?ang ??n g?n v?i s? lên ng?i c?a c?ng ngh? ?? th?c s? t?o nên c?n "khát" nhan l?c CNTT.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i