C?ng b? ?i?m nh?n h? s? xét tuy?n d?a trên ?i?m t?t nghi?p THPT 2019 vào ??i h?c Gia ??nh

TT

M? ngành

Ngành & Chuyên ngành

T? h?p xét tuy?n

?i?m nh?n h? s?
?i?m thi THPT

1

7480103

 K? THU?T PH?N M?M
navigate_next C?ng ngh? ph?n m?m
navigate_next L?p trình nhúng

A00: Toán, V?t lí, Hóa h?c

A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh

C14: Ng? v?n, Toán, GDCD

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

 

 

14

2

7480102

 M?NG MáY TíNH & TRUY?N TH?NG D? LI?U
navigate_next M?ng máy tính
navigate_next An toàn th?ng tin

 

14

3

7340101

QU?N TR? KINH DOANH
navigate_next Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
navigate_next Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
navigate_next Qu?n tr? nhà hàng – khách s?n
navigate_next Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
navigate_next Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i
navigate_next Qu?n tr? marketing
navigate_next Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng

A00: Toán, V?t Ly, Hóa h?c

A09: Toán, ??a ly, GDCD

C04: Ng? v?n, Toán, ??a lí

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

 

 

14

4

7340201

 TàI CHíNH NG?N HàNG
navigate_next Tài chính doanh nghi?p
navigate_next Ngan hàng
navigate_next Ch?ng khoán
navigate_next B?o hi?m

 

 

14

5

7340301

K? TOáN
navigate_next K? toán doanh nghi?p
navigate_next Ki?m toán

 

14

6

7220201

NG?N NG? ANH
navigate_next Ti?ng Anh th??ng m?i
navigate_next Ti?ng Anh du l?ch
navigate_next Ti?ng Anh biên - phiên d?ch
navigate_next Anh – Nh?t
navigate_next Anh – Hàn
navigate_next Anh - Trung

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

D14: Ng? v?n, L?ch s?, Ti?ng Anh

D15: Ng? v?n, ??a lí, Ti?ng Anh

 

 

 

14

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i