C?ng ngh? th?ng tin - Ngành h?c c?a th?i ??i m?i

C?ng ngh? th?ng tin (CNTT) ???c d? báo là m?t trong nh?ng ngành ngh? có kh? n?ng phát tri?n v??t b?c trong t??ng lai. Lu?n n?m trong top 1 nh?ng ngành ngh? “hot” nh?t hi?n nay. Cu?c s?ng càng hi?n ??i, con ng??i càng c?n c?ng ngh? và nh?ng s?n ph?m c?ng ngh? cao. Chính vì th?, nhu c?u nhan l?c cho ngành này s? v?n ti?p t?c t?ng cao. Theo ??nh h??ng quy ho?ch qu?c gia ??n n?m 2025 Vi?t Nam c?n kho?ng 1.000.000 lao ??ng thu?c l?nh v?c này. T?t c? nh?ng ?i?u ?ó ly gi?i vì sao ngành C?ng ngh? th?ng tin v?n lu?n hot. Nhóm ngành CNTT c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? và ?ang thu hút hàng ngàn sinh viên theo h?c trong nh?ng n?m qua.

C? H?I NGH? NGHI?P KH?NG GI?I H?N TRONG S? BùNG N? C?NG NGH? TOàN C?U.

Nhu c?u tuy?n d?ng các K? s? C?ng ngh? th?ng tin, Khoa h?c và K? thu?t máy tính ch?t l??ng cao c?a th? tr??ng lao ??ng ch?a bao gi? “h? nhi?t”, kh?ng ch? ? trong n??c mà còn ??y m?nh ? n??c ngoài. Theo th?ng kê c?a m?t t? ch?c x? h?i, ??n n?m 2025 thì ch? có 60% nhu c?u th? tr??ng ???c ?áp ?ng. Do ?ó, vi?c theo ?u?i l?nh v?c này là m?t l?i th? l?n trong t??ng lai.

"Nhu c?u tuy?n d?ng nhan l?c ngành CNTT cao nh?t trong l?ch s?" là nh?n ??nh c?a VietnamWorks (Trang web tuy?n d?ng l?n nh?t hi?n nay t?i Vi?t Nam) d?a trên các báo cáo tuy?n d?ng 3 n?m g?n ?ay nh?t.Theo B? Th?ng tin và Truy?n th?ng, t?i n?m 2025, Vi?t Nam thi?u h?t h?n 800.000 nhan s? IT. Theo th?ng kê, nhu c?u nhan l? cho ngành này ??c tính t?ng 13% cho m?i n?m. Cách m?ng 4.0 ?ang ??n g?n v?i s? lên ng?i c?a c?ng ngh? ?? th?c s? t?o nên c?n "khát" nhan l?c CNTT.

Nhi?u doanh nghi?p l?n nh? VNPT, Viettel, FPT... lu?n ? trong tình tr?ng thi?u nhan s? IT, liên t?c có các ??t tuy?n d?ng l?n t? sinh viên ??n ng??i có kinh nghi?m.

NGàNH NGH? THU NH?P CAO

Kh?ng ch? doanh nghi?p CNTT trong n??c, các t?p ?oàn n??c ngoài c?ng s?n sàng "rào ?ón" nhan s? IT v?i ch? ?? phúc l?i và l??ng th??ng h?p d?n. Theo th?ng kê m?i nh?t c?a Vietnamworks, l??ng và thu nh?p c?a nhan s? ngành này lu?n n?m trong nhóm d?n ??u.

M?c l??ng ph? bi?n b?t ??u t? m?i ra tr??ng, ch?a có kinh nghi?m ??n nhan viên là t? 15 - 30 tri?u ??ng, qu?n ly t? 2500-3000$/tháng và giám ??c tr? lên t? 3500- 5000 $/tháng.

M?t s? ?u ??i dành riêng cho ngành c?ng ngh? th?ng tin, nhà n??c ta s? gi?m 50% thu? thu nh?p cá nhan ph?i n?p t? ti?n l??ng, ti?n c?ng c?a nh?ng cá nhan làm trong ngành này.

NGàNH CNTT PHù H?P V?I B?T C? AI Dù LàM VI?C T?P TH? HAY Cá NH?N.

Sinh viên t?t nghi?p ngành c?ng ngh? th?ng tin có th? làm vi?c trong các c?ng ty, t?p ?oàn trong và ngoài n??c liên quan ??n các l?nh v?c phát tri?n, s?n xu?t, thi?t k? ph?n m?m và các c?ng vi?c v? an ninh m?ng nh? virut, hacker,… Th?m chí, b?n có th? là m?t chuyên gia IT t? do, hình m?u ngày càng ???c ?a thích, làm vi?c ??c l?p, kh?ng ph? thu?c vào b?t k? c? quan, t? ch?c nào ho?c có th? cùng m?t s? ??ng nghi?p khác l?p ra m?t nhóm hay m?t c?ng ty c?a riêng mình.

 

NGàNH C?NG NGH? TH?NG TIN T?O RA NHI?U C? H?I THàNH ??T Và K?T N?I TOàN C?U

V??i thi? tr???ng 800 triê?u dan cu?a 12 n???c tham gia CPTPP, nga?nh gia c?ng c?ng nghê? th?ng tin se? co? c? h??i thu hu?t nhiê?u h??p ???ng xua?t kha?u t?? ca?c c?ng ty l??n, ca?c ta?p ?oa?n ?a qu??c gia”.

C? h?i th?ng ti?n trong ngành r?t l?n, t? nhan viên l?p trình lên v? trí tr??ng nhóm, giám ??c sáng t?o ho?c m? c?ng ty riêng. V?i ki?n th?c và kinh nghi?m làm vi?c ? nhi?u d? án, nhi?u m?i tr??ng c?ng ngh? khác nhau, coder s? nhanh tr? thành chuyên gia t? v?n v? gi?i pháp c?ng ngh? và h? th?ng trong t??ng lai.

V?i xu h??ng phát tri?n m?nh m? c?a c?ng ngh? cao thì c? h?i và nhu c?u vi?c làm c?a ngành C?ng ngh? th?ng tin là r?t l?n. C?ng ngh? th?ng tin th?c s? là m?nh ??t khai thác ??y ti?m n?ng cho các b?n tr?.

 

TR??NG ??I H?C GIA ??NH TUY?N SINH 2019

NH?NG ?I?M N?I B?T

- H?C PHí TH?P NH?T - ch? 10 tri?u/ h?c k? và kh?ng t?ng trong su?t quá trình h?c.

- H?c phí TH?P NH?T trong t?t c? các tr??ng ??i h?c t? th?c.

- Chính sách h?c b?ng H?P D?N.

- 100% sinh viên ???c GI?I THI?U VI?C LàM

- H?c T?P TRUNG t?i trung tam Tp.HCM

- C? s? v?t ch?t hi?n ??i

NGàNH & CHUYêN NGàNH:

C?NG NGH? TH?NG TIN

H? th?ng th?ng tin qu?n ly

Thi?t k? ?? ho?

K? thu?t máy tính

K? THU?T PH?N M?M

C?ng ngh? ph?n m?m

L?p trình nhúng

M?NG MáY TíNH & TRUY?N TH?NG D? LI?U

M?ng máy tính

An toàn th?ng tin

QU?N TR? KINH DOANH

Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u

Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?

Qu?n tr? nhà hàng – khách s?n

Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành

Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i

Qu?n tr? marketing

Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng

TàI CHíNH NG?N HàNG

Tài chính doanh nghi?p

Ngan hàng

Ch?ng khoán

B?o hi?m

K? TOáN

K? toán doanh nghi?p

Ki?m toán

LU?T

Lu?t th??ng m?i qu?c t?

Lu?t ??u t?

Lu?t kinh doanh

NG?N NG? ANH

Ti?ng Anh th??ng m?i

Ti?ng Anh du l?ch

Ti?ng Anh biên - phiên d?ch

Anh – Nh?t

Anh – Hàn

Anh - Trung

CáC HìNH TH?C TUY?N SINH

TUY?N TH?NG

1?- Nh?ng thí sinh ?o?t gi?i trong các k? thi h?c sinh gi?i qu?c gia và nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n khác theo qui ??nh c?a B? GD & ?T.

2?- Xét tuy?n s? d?ng k?t qu? thi THPT Qu?c gia 2019.

3?- Xét tuy?n k?t qu? h?c t?p THPT ho?c t??ng ???ng.

CáC HìNH TH?C XéT TUY?N

1- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m HK1 l?p 11 M?n 1 + ?i?m HK2 l?p 11 M?n 2 + ?i?m HK1 l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

2?- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 12 M?n 1 + ?i?m TB l?p 12 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

3?- ?i?m trung bình chung c? n?m l?p 12 kh?ng nh? h?n 6,0. C? th?:
?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB c? n?m l?p 12 + ?i?m ?T (n?u có)).

4?- ?i?m xét trúng tuy?n = ?TB 4 HK m?n 1

+ ?TB 4 HK m?n 2 + ?TB 4 HK m?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)

5?- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 10 M?n 1 + ?i?m TB l?p 11 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12

M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

L?u y: ?i?m ?u tiên ??i t??ng / khu v?c theo quy ??nh c?a B? GD & ?T.

TH?I GIAN NH?P H?C

??t 1: 04/03/2019 - 30/06/2019 (Thí sinh ?? t?t nghi?p t? n?m 2018 tr? v? tr??c)

??t 2: 01/07/2019 - 10/07/2019

??t 3: 11/07/2019 - 20/07/2019

??t 4: 21/07/2019 - 31/07/2019

??t 5: 01/08/2019 - 10/08/2019

??t 6: 11/08/2019 - 20/08/2019

??t 7: 21/08/2019 - 31/08/2019

??t 8: 01/09/2019 - 10/09/2019

??t 9: 11/09/2019 - 20/09/2019

 

Tin ti?p theo

Th?ng báo

Trung tam ?ào t?o Nang cao m? l?p Ngo?i ng? - Tin h?c

Trung tam ?ào t?o Nang cao m? các l?p Tin h?c chu?n ??u ra và Ngo?i ng? chu?n ??u ra vào tháng 3/2019
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i