??i h?c Gia ??nh nh?n h? s? xét tuy?n ??t 7 ??n ngày 30.09

??i h?c Gia ??nh ti?p t?c nh?n h? s? xét tuy?n theo hình th?c xét tuy?n h?c b? và xét ?i?m thi THPT ??t 7 ??n h?t ngày 30.09.

NH?NG ?I?U ??C BI?T V? ??I H?C GIA ??NH

 • * H?c phí 10 tri?u/ h?c k? th?p nh?t trong t?t c? các tr??ng ??i h?c
 • * H?c phí KH?NG T?NG trong su?t quá trình h?c.
 • * C? s? v?t ch?t hi?n ??i, h?c t?i trung tam thành ph?, thu?n ti?n ?i l?i.
 • * Cam k?t ??M B?O VI?C LàM cho sinh viên t?t nghi?p t?i tr??ng v?i m?c thu nh?p t?i thi?u 120.000.000 VN?/ n?m
 •  

QUY?N L?I CHO NH?NG THí SINH ?I ??U:

 • - T?ng 10% h?c phí h?c k? 1 n?m th? nh?t cho thí sinh ?óng h?c phí tr??c ngày 30.9
 • " Thí sinh có th? n?p h?c phí tr??c ?? ???c ?u tiên ??c bi?t trong xét tuy?n và trong h?c t?p. Trong tr??ng h?p n?u thí sinh kh?ng ??t, nhà tr??ng s? hoàn tr? 100% s? ti?n thí sinh ?? n?p.
 •  
 • NGàNH Và CHUYêN NGàNH ?àO T?O N?M 2019
N?i ti?p thành c?ng, n?m 2019, nhà Tr??ng ti?p t?c ?ào t?o 8 ngành v?i 29 chuyên ngành. Trong ?ó t?t c? ??u là nh?ng ngành th? m?nh, ?? quy t? nhi?u giáo s?, ti?n s? ??u ngành. Gi?ng viên là nh?ng ng??i có trình ?? cao và có kinh nghi?m th?c ti?n t?i các c?ng ty, doanh nghi?p, các t?p ?oàn trong và ngoài n??c gi?ng d?y.
K? THU?T PH?N M?M
 • - C?ng ngh? ph?n m?m
 • - L?p trình nhúng

M?NG MáY TíNH & TRUY?N TH?NG D? LI?U
- M?ng máy tính
- An toàn th?ng tin

QU?N TR? KINH DOANH
- Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
- Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
- Qu?n tr? nhà hàng – khách s?n
- Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
- Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i
- Qu?n tr? Marketing
- Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng

TàI CHíNH NG?N HàNG
- Tài chính doanh nghi?p
- Ngan hàng
- Ch?ng khoán
- B?o hi?m

K? TOáN
- K? toán doanh nghi?p
- Ki?m toán

NG?N NG? ANH
- Ti?ng Anh th??ng m?i
- Ti?ng Anh du l?ch
- Ti?ng Anh biên - phiên d?ch
- Anh – Nh?t
- Anh – Hàn
- Anh – Trung

 

H? S? G?M Có :

 • - B?ng photo h?c b? THPT có c?ng ch?ng
 • - B?ng photo b?ng t?t nghi?p có c?ng ch?ng ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i.

??A CH? NH?N H? S?:

 • * Tr? s?: 185 -187 Hoàng V?n Th?, P.8, Qu?n Phú Nhu?n, TpHCM
 • * (028) 3868.0393 - (028)3868.1770 ( gi? hành chính )
 • Hotline: 0888.12.10.18 - 0934.12.10.18 - 0961.12.10.18
 • * tuyensinh@glengares.com
 • * glengares.com
 •  
 • Xem b?ng ?? ???ng ?i
 •  
Tin ti?p theo

Th?ng báo

Th?i khoá bi?u h?c kì 1, khoa Ngo?i ng? và khoa KHCB, n?m h?c 2019-2020

Th?i khoá bi?u h?c kì 1, khoa Ngo?i ng? và khoa KHCB, n?m h?c 2019-2020
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i