??i h?c Gia ??nh t? v?n tuy?n sinh t?i ngày h?i tuy?n sinh C?n Th?

Tham gia ngày h?i tuy?n sinh t?i Thành ph? C?n Th?, ??i h?c Gia ??nh ?? ???c s? quan tam r?t l?n c?a các em h?c sinh l?p 12 t?i các t?nh mi?n tay, ??c bi?t là các em h?c sinh các tr??ng THPT t?i thành ph? C?n Th? xinh ??p. Hàng ngàn l??t h?c sinh ?? ??n v?i gian hàng ??i h?c Gia ??nh ?? tìm hi?u th?ng tin tuy?n sinh và các ngành ?ào t?o c?a nhà tr??ng. 

种菜赚钱提现微信游戏??i h?c Gia ??nh t? hào v?i nh?ng ngành ?ào t?o m?i nh?n nh? CNTT, Qu?n tr? kinh doanh, Tài chính ngan hàng, K? toán, Lu?t.... ?ay là nh?ng ngành theo xu th? phát tri?n c?a x? h?i. Nh?ng n?m qua, hàng ngàn h?c sinh ?? ch?n tr??ng ??i h?c Gia ??nh và theo h?c nh?ng ngành này. Nh?ng sinh viên t?t nghi?p ?? và ?ang thành danh t?i các c?ng ty, doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

种菜赚钱提现微信游戏N?m 2019 nhà tr??ng ti?p t?c tuy?n sinh các nhóm ngành: C?ng ngh? th?ng tin, Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Tài chính ngan hàng, Ng?n ng? Anh, Lu?t..... v?i 29 chuyên ngành. Ch??ng trình tuy?n sinh n?m 2019 theo hình th?c xét ?i?m thi t?t nghi?p THPT ho?c xét tuy?n theo h?c b?. Tr??ng có các ch??ng trình h?c b?ng toàn ph?n, bán ph?n h?p d?n cho các em có thành tích h?c t?p xu?t s?c.

种菜赚钱提现微信游戏?ay là m?t s? hình ?nh các em h?c sinh ??n tìm hi?u v? tr??ng ??i h?c Gia ??nh t?i ngày h?i tuy?n sinh Thành ph? C?n Th? 10-3-2019.

T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?
T? v?n tuy?n sinh t?i Tp. C?n Th?

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? hào v?i ch??ng trình ?ào t?o v?i các ngành ngh? ?ang là xu th? c?a x? h?i hi?n ??i. Nhà tr??ng vui m?ng chào ?ón t?t c? các em ??n v?i Tr??ng ?? th?c hi?n ??c m? c?a mình là ???c h?c và ???c tr??ng thành.

Tin ti?p theo

Nghiên c?u khoa h?c

?ng d?ng trí tu? nhan t?o cho doanh nghi?p nh? và v?a t?i Vi?t Nam

AI & Machine learning
Li?u các doanh nghi?p nh? và v?a Vi?t Nam có th? t?n d?ng ???c th? m?nh c?a trí tu? nhan t?o (AI), ??c bi?t là machine learning...
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i