H??ng d?n ??ng ky xét tuy?n ??i h?c h? chính quy n?m 2019

H??NG D?N ??NG KY XéT TUY?N ??I H?C CHíNH QUY 2019

种菜赚钱提现微信游戏(Dành cho xét tuy?n h?c b? THPT theo t? h?p 3 m?n)

?I?U KI?N XéT TUY?N

- T?t nghi?p THPT (Ho?c t??ng ???ng)

- T?ng ?i?m trung bình c?a 3 m?n trong t? h?p xét tuy?n ??t ≥ 15 ?i?m.

+ Hình th?c 1: ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m HK1 l?p 11 M?n 1 + ?i?m HK2 l?p 11 M?n 2 + ?i?m HK1 l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

+ Hình th?c 2种菜赚钱提现微信游戏: ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 12 M?n 1 + ?i?m TB l?p 12 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

+ Hình th?c 3: ?i?m trung bình chung c? n?m l?p 12 kh?ng nh? h?n 6,0. C? th?:  

种菜赚钱提现微信游戏?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB c? n?m l?p 12 + ?i?m ?T (n?u có)).

+ Hình th?c 4: ?i?m xét trúng tuy?n = ?TB 4 HK m?n 1 + ?TB 4 HK m?n 2 + ?TB 4 HK m?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)

+Hình th?c 5: ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 10 M?n 1 + ?i?m TB l?p 11 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

TH?I GIAN NH?N H? S? XéT TUY?N

??t 1: 04/03/2019 arrow_forward 30/06/2019

(Thí sinh ?? t?t nghi?p t? n?m 2018 tr? v? tr??c) ??t 6: 11/08/2019 arrow_forward种菜赚钱提现微信游戏 20/08/2019

??t 2: 01/07/2019 arrow_forward 10/07/2019 ??t 7: 21/08/2019 arrow_forward 31/08/2019

??t 3: 11/07/2019 arrow_forward 20/07/2019 ??t 8: 01/09/2019 arrow_forward种菜赚钱提现微信游戏 10/09/2019

??t 4: 21/07/2019 arrow_forward 31/07/2019 ??t 9: 11/09/2019 arrow_forward 20/09/2019

??t 5: 01/08/2019 arrow_forward种菜赚钱提现微信游戏 10/08/2019

?? ???c t? v?n xin vui lòng liên h? PHòNG TUY?N SINH

??a ch?: S? 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P12, Q10, Tp. H? Chí Minh (S? 285/291 CMT8, P12, Q10, Tp. H? Chí Minh)

?i?n tho?i: (028) 22145988- (028) 38680392 - 38681770

Hotline: 0961121018 – 0962121018

Website: glengares.com

Email tuy?n sinh: tuyensinh@glengares.com

 

Thí sinh ghi ??y ?? th?ng tin vào Phi?u ??ng ky xét tuy?n này g?i v?:

TR??NG ??I H?C GIA ??NH

                                  S? 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P12, Q10, 

                                          S? 285/291 CMT8, P12, Q10, 

                                                  Tp. H? Chí Minh    

 

Tin ti?p theo

Th?ng báo tuy?n sinh

Th?ng báo tuy?n sinh ??i h?c chính quy 2019

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh (M? tr??ng: DCG) tuy?n sinh d? ki?n 1.500 ch? tiêu cho n?m 2019. Trong ?ó 50% ch? tiêu là xét tuy?n h?c b? THPT.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i