N?m 2018 s? b? 'ch? ??' hai ?i?m chu?n?

TS Ph?m Thu H??ng - Tr??ng phòng qu?n ly ?ào t?o Tr??ng ?H Ngo?i th??ng, t? v?n cho thí sinh t?i ch??ng trình t? v?n tuy?n sinh - h??ng nghi?p n?m 2018 do báo Tu?i tr? t? ch?c - ?nh: CHí TU?
TS Ph?m Thu H??ng - Tr??ng phòng qu?n ly ?ào t?o Tr??ng ?H Ngo?i th??ng, t? v?n cho thí sinh t?i ch??ng trình t? v?n tuy?n sinh - h??ng nghi?p n?m 2018 do báo Tu?i tr? t? ch?c - ?nh: CHí TU?

种菜赚钱提现微信游戏Theo B? GD-?T, quy ch? tuy?n sinh các n?m tr??c quy ??nh các tr??ng ?H ?óng trên ??a bàn các t?nh thu?c khu v?c Tay B?c, Tay Nguyên và Tay Nam B? ???c xét tuy?n nh?ng thí sinh có h? kh?u th??ng trú t? 3 n?m tr? lên, h?c 3 n?m liên t?c và t?t nghi?p trung h?c t?i các t?nh thu?c khu v?c này v?i k?t qu? thi (t?ng ?i?m 3 bài thi/m?n thi c?a t? h?p dùng ?? xét tuy?n) th?p h?n ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào 1,0 ?i?m (theo thang ?i?m 10).

Các thí sinh này ph?i h?c b? sung ki?n th?c m?t h?c k? tr??c khi vào h?c chính th?c. 

种菜赚钱提现微信游戏Nh? v?y, n?u tr??ng l?y ?i?m chu?n t?i thi?u b?ng ?i?m sàn thì các thí sinh này s? ???c áp d?ng m?t m?c ?i?m chu?n khác, th?p h?n 1 ?i?m so v?i các thí sinh khác.

Tuy nhiên, theo d? th?o quy ch? tuy?n sinh 2018 v?a c?ng b?, b? ?? b? ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào chung. 

Ngoài ra, B? GD-?T c?ng b? ch? ?? ?u tiên ??c bi?t này ??i v?i các thí sinh h? kh?u th??ng trú t? 3 n?m tr? lên, h?c 3 n?m liên t?c và t?t nghi?p trung h?c t?i các t?nh thu?c khu v?c Tay B?c, Tay Nguyên, Tay Nam B? khi xét tuy?n vào các tr??ng ?H ?óng trên ??a bàn. 

M?c ?i?m chu?n dành cho các thí sinh này trong mùa tuy?n sinh 2018, theo ?ó, d? ki?n s? bình ??ng v?i t?t c? các thí sinh khác.

Ngày 12-2, trao ??i v?i Tu?i Tr? Online种菜赚钱提现微信游戏, GS.TS Nguy?n V?n S?n - Hi?u tr??ng Tr??ng ?H Y d??c - ?H Thái Nguyên, cho bi?t khi th?c hi?n theo quy ch? c?, các n?m tr??c thí sinh có h? kh?u th??ng trú t? 3 n?m tr? lên, h?c 3 n?m liên t?c và t?t nghi?p trung h?c t?i các t?nh Tay B?c khi xét tuy?n vào tr??ng s? ???c ch?p nh?n trúng tuy?n v?i ?i?m chu?n th?p h?n 1 ?i?m so v?i ?i?m chu?n chung. 

种菜赚钱提现微信游戏Các thí sinh này sau ?ó s? ph?i h?c ph?i h?c b? sung ki?n th?c m?t h?c k?, r?i tr?i qua m?t k? sát h?ch do tr??ng t? ch?c tr??c khi vào h?c chính th?c. 

种菜赚钱提现微信游戏M?i n?m, toàn tr??ng có kho?ng 15-20 thí sinh trúng tuy?n theo di?n này (chi?m  5-7% ch? tiêu tuy?n sinh). 

种菜赚钱提现微信游戏Dù vi?c t? ch?c h?c b? sung ki?n th?c cho s? l??ng ít sinh viên khá v?t v?, nh?ng PGS S?n v?n cho r?ng ?ay là chính sách nên nghiên c?u ?? duy trì ?? t?o ngu?n nhan l?c c?n thi?t cho nh?ng vùng còn khó kh?n. 

"?i?m chu?n dành cho các thí sinh này th?p h?n ?i?m chu?n bình th??ng 1 ?i?m nh?ng xét v? ch?t l??ng, ??i t??ng này v?n h?n di?n c? tuy?n. Các em ? vùng khó kh?n, h?u nh? kh?ng có ?i?u ki?n h?c thêm nên ??t m?c ?i?m xét tuy?n nh? v?y c?n ???c ??ng viên, khuy?n khích"- ?ng S?n nói. 

种菜赚钱提现微信游戏Tuy nhiên theo GS S?n, n?u ti?p t?c duy trì chính sách này thì c?n có s? ph?i h?p ch?t ch? h?n gi?a c? s? ?ào t?o và các ??a ph??ng ?? nh?ng thí sinh trúng tuy?n theo chính sách này có ?i?u ki?n tr? v? quê h??ng c?ng tác, ?óng góp cho s? phát tri?n kinh t? - x? h?i c?a ??a ph??ng.

Theo Tu?i tr?

Tin ti?p theo

H?i ?áp

Cho em h?i các ngành ?ào t?o c?a tr??ng ??

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?ào t?o ?a ngành ....
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i