Ngày h?i t? v?n tuy?n sinh t?i Bình D??ng - ??nh h??ng ngh? nghi?p trong t??ng lai.

Tham gia ngày h?i tuy?n sinh t?i Bình D??ng, h?c sinh s? ???c ti?p xúc v?i hàng tr?m tr??ng ?H, C? trong c? n??c v?i nh?ng th?ng tin tuy?n sinh m?i nh?t c?ng nh? ngành ngh? hot nh?t mà các tr??ng ?ang t? ch?c ?ào t?o c?ng nh? x? h?i ?ang c?n.

 

??n v?i ngày h?i tuy?n sinh t?i Bình D??ng do báo Thanh niên t? ch?c, các em h?c sinh s? ???c Tr??ng ?H Gia ??nh gi?i thi?u v? nh?ng ngành ngh? ?ang là th? m?nh c?a Tr??ng. H?n n?a, t?t c? th?ng tin v? Tr??ng nh? chính sách h?c b?ng, h?c phí, các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o trong và ngoài n??c. Các ch??ng trình h?p tác ??o t?o ch?t l??ng cao,…S? ???c th?ng tin ??y ?? ??n v?i các em h?c sinh tham gia ngày h?i.

 

H?c phí th?p ?? mang l?i m?t s? quan tam r?t l?n c?a hàng ngàn h?c sinh ??n v?i Tr??ng.

 

Các em s? nh?n th?y Tr??ng ??i h?c Gia ??nh r?t có th? m?nh v? nh?ng ngành ngh? ?ang ?ào t?o là các nhóm ngành CNTT nh? K? thu?t ph?n m?m, M?ng máy tính & truy?n th?ng d? li?u và ngành C?ng ngh? th?ng tin. Bên c?nh ?ó, các ngành nh? Qu?n tr? kinh doanh, k? toán, tài chính ngan hàng, lu?t lu?n thu hút r?t ??ng các em h?c sinh ??ng ky theo h?c trong nh?ng n?m qua. Hàng ngàn c?u sinh viên c?a Tr??ng ?ang thành danh t?i các c?ng ty, doanh nghi?p trong và ngoài n??c. ?ó là minh ch?ng cho ch?t l??ng ?ào t?o c?a Tr??ng.

 

Ngày h?i tuy?n sinh l?n này L?nh ??o UBND t?nh Bình D??ng s? có phát bi?u ??nh h??ng ngh? nghi?p và th?ng tin nhu c?u vi?c làm t?i Bình D??ng cho h?c sinh. Ngoài ra, ??i di?n c?a Trung tam d? báo nhan l?c và th?ng tin th? tr??ng lao ??ng TP.HCM c?ng chia s? nhu c?u nhan l?c các ngành ngh? trong th?i gian t?i ? khu v?c TP.HCM và các t?nh ??ng Nam b?.

 

Hàng ngàn l??t h?c sinh ?? ??n v?i gian hàng ??i h?c Gia ??nh ?? tìm hi?u th?ng tin v? Tr??ng.

 

??i h?c Gia ??nh ?? và ?ang thu hút r?t nhi?u sinh viên ??n ?? tìm hi?u th?ng tin tuy?n sinh 2019

 

H?c sinh vui m?ng khi ???c tham quan và tìm hi?u v? ??i h?c Gia ??nh

??n v?i ngày h?i s? giúp thí sinh t? tin ch?n ngành, ch?n tr??ng. Ngoài ph?n t? v?n v? các k? thi, ch?n l?a ngành ngh?, còn có bu?i trao ??i v?i các chuyên gia t? v?n tam ly và t? v?n dinh d??ng giúp các em an tam trong m?t k? thi t?t nghi?p THPT 2019 s?p t?i.

Phòng TS - TT- CSSV

PM

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

C? h?i ngh? nghi?p t? ng?n ng? qu?c t? - Ngành ti?ng Anh

M?c l??ng mà các doanh nghi?p ?u ái dành cho nhan s? ngành Ng?n ng? Anh v? cùng h?p d?n, trung bình 600-900 USD/tháng dành cho sinh viên m?i ra tr??ng và có th? lên ??n 2.000 USD/tháng ??i v?i nh?ng ng??i ?? có kinh nghi?m.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i