Nhi?u ngành m?i l?, ?ón ??u 4.0

N?m 2019, ?HQG TP HCM d? ki?n nang s? l??ng m? ngành/nhóm ngành/ch??ng trình tuy?n sinh trình ?? ?H lên 197. Theo ?ó, m?t s? tr??ng c?a ?H này m? thêm các ngành m?i.

"Ngành xuyên ngành"

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ?H Khoa h?c X? h?i và Nhan v?n m? m?i các ngành: Qu?n tr? th?ng tin và ngành Vi?t Nam h?c (dành cho ng??i Vi?t Nam), ch??ng trình ch?t l??ng cao ngành qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành. Khoa Y có ngành m?i là r?ng hàm m?t và ?i?u d??ng bên c?nh ngành y khoa và d??c h?c ?? tuy?n sinh vài n?m qua. Phan hi?u ?HQG TP HCM t?i B?n Tre d? ki?n s? m? m?i 3 ngành: Quan tr?c và b?o d??ng k?t c?u, b?o ??m ch?t l??ng và an toàn th?c ph?m, n?ng l??ng tái t?o. Tr??ng ?H Kinh t? - Lu?t có thêm 2 ngành m?i là lu?t tài chính - ngan hàng ch?t l??ng cao t?ng c??ng ti?ng Pháp và qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành.

Tr??ng ?H M? TP HCM d? ki?n tuy?n sinh thêm 3 ngành m?i là marketing (ch??ng trình ??i trà), kinh t? và khoa h?c máy tính (ch??ng trình ch?t l??ng cao).

Tr??ng ?H C?ng nghi?p TP HCM tuy?n thêm 2 ngành m?i là qu?n ly ??t ?ai và b?o h? lao ??ng.

Nhi?u ngành m?i l?, ?ón ??u 4.0 - 1

Ngành golf ?ào t?o b?c ?H d? báo s? thu hút thí sinh ?nh: B?O L?M

L?n ??u tiên, Tr??ng ?H S? ph?m K? thu?t TP HCM ??a ra khái ni?m "ngành xuyên ngành" trong mùa tuy?n sinh này. Theo k? ho?ch, tr??ng s? m? ngành robot và trí tu? nhan t?o v?i 20 ch? tiêu. ??i t??ng tuy?n sinh là nh?ng h?c sinh gi?i, thi THPT qu?c gia ??t t? 24 ?i?m tr? lên ? kh?i A, A1 và ?u tiên h?c sinh tr??ng chuyên. Sinh viên s? ???c mi?n h?c phí, ???c ?ào t?o b?ng ti?ng Anh do giáo viên Vi?t Nam và qu?c t? gi?ng d?y.

PGS-TS ?? V?n D?ng, Hi?u tr??ng nhà tr??ng, cho bi?t ?ay là ngành h?c xuyên ngành vì có s? ph?i h?p c?a 3 khoa là c? khí, ?i?n - ?i?n t? và c?ng ngh? th?ng tin. ?ó là ngành ch? l?c c?a cu?c cách m?ng c?ng nghi?p l?n th? 4. Hi?n t?i và trong t??ng lai, nhu c?u nhan l?c ngành này r?t l?n.

Ngành c?a ??i s?ng hi?n ??i

种菜赚钱提现微信游戏Cùng v?i ngành robot và trí tu? nhan t?o, n?m 2019 Tr??ng ?H S? ph?m K? thu?t TP HCM c?ng m? thêm ngành qu?n ly h? t?ng k? thu?t xay d?ng. Theo ?ng D?ng, ?ay là l?nh v?c chuyên m?n ?a và liên ngành, là m?i liên h? ch?t ch? gi?a m?i tr??ng xay d?ng, c? - ?i?n, ki?n trúc và k?t c?u c?ng trình trong t?t c? giai ?o?n quá trình thi?t k?, l?p ??t, nghi?m thu, v?n hành và b?o d??ng các h? th?ng này. M?c ?ích c?a các h? th?ng k? thu?t trong c?ng trình xay d?ng là nh?m t?o ra m?t m?i tr??ng s?ng ti?n nghi, an toàn và ??c bi?t là ph?i ti?t ki?m n?ng l??ng. Ch?u trách nhi?m cho v?n ?? ?ó chính là k? s? h? th?ng k? thu?t c?ng trình (ky? s? MEP). ?ay là chuyên ngành ma? thi? tr???ng lao ???ng ?ang ra?t ca?n nhan l??c trong khi co? r?t ít n?i ?ào t?o li?nh v??c na?y ta?i Viê?t Nam. Ngoài ra, n?m 2019 tr??ng còn m? 2 ngành m?i là v?t li?u d?t may, kinh doanh qu?c t?.

N?m 2019, Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng s? ?ào t?o ngành golf trình ?? ?H. ??i di?n nhà tr??ng cho bi?t ngành golf là m?t ngành h?c m?i, ?ào t?o d?a trên m?t nhu c?u có th?t c?a m?t x? h?i ?ang phát tri?n và h?i nh?p qu?c t?. Sinh viên theo h?c ngành này có n?ng l?c chuyên m?n r?ng và sau trong ngành c?ng nghi?p golf. ??c bi?t là t? l? sinh viên ra tr??ng s? có vi?c làm ?úng chuyên ngành và ?am mê r?t cao. Theo h?c ngành này, ngoài nh?ng ki?n th?c chuyên m?n, sinh viên s? ???c phát tri?n nhi?u k? n?ng ?a d?ng nh? làm vi?c nhóm, ?àm phán th??ng l??ng, giao ti?p và ?ng x? trong kinh doanh, k? n?ng ?? thành c?ng b?n v?ng…

Nhi?u ngành ?ào t?o b?ng ti?ng Anh

种菜赚钱提现微信游戏N?m 2019, Tr??ng ?H Kinh t? Qu?c dan Hà N?i m? ch??ng trình "C? nhan kinh doanh s?" ?ào t?o b?ng ti?ng Anh h? chính quy. ?ay là ch??ng trình ?ào t?o m?i và ??u tiên ? Vi?t Nam, do Tr??ng ?H Kinh t? Qu?c dan Hà N?i c?p b?ng chính quy, v?i m?c tiêu ?ào t?o ra nh?ng c? nhan qu?n tr? kinh doanh, có kh? n?ng ?ng d?ng nh?ng ti?n b? c?a c?ng ngh? th?ng tin và c?ng ngh? s? nh?m nang cao hi?u qu? c?ng vi?c trong th?i ??i 4.0.

Sinh viên tham gia ch??ng trình s? h?c các m?n ngành và chuyên ngành b?ng ti?ng Anh, ???c xay d?ng d?a trên các ch??ng trình ?ào t?o c?a các n??c tiên ti?n v?i ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t hi?n ??i, ???c gi?ng d?y b?i ??i ng? gi?ng viên trong và ngoài n??c có nhi?u kinh nghi?m, có c? h?i ???c tham quan, giao l?u, h?c t?p ? n??c ngoài.

种菜赚钱提现微信游戏PGS-TS Tr?n Th? Van Hoa, Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ?H Kinh t? Qu?c dan Hà N?i, cho hay trong th?i ??i 4.0, các ho?t ??ng mang tính c? h?c, chuyên m?n hóa s? ???c th?c hi?n ch? y?u b?ng máy móc ho?c robot, vì v?y, ng??i lao ??ng s? ch? y?u phát tri?n các k? n?ng nh? sáng t?o, th? nghi?m, ?ánh giá tình hu?ng, thi?t k? và t? ch?c th?c hi?n. Nhà qu?n ly c?ng c?n thay ??i c?u trúc t? ch?c, t?o ra các h? th?ng qu?n ly nhan tài và s? d?ng các chi?n l??c ngu?n nhan l?c.

Tr??ng ?H Hà N?i s? m? thêm 2 ngành m?i là truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n và marketing ?ào t?o b?ng ti?ng Anh trong n?m 2019. Theo ?ng Ph?m Ng?c Th?ch, Phó Hi?u tr??ng Tr??ng ?H Hà N?i, ngành truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n ???c xay d?ng trên c? s? k?t h?p gi?a 2 l?nh v?c hot hi?n nay là truy?n th?ng v?i c?ng ngh? th?ng tin. Trong khi ?ó, marketing là ngành mà tr??ng ?? có y t??ng m? t? lau, ?? có nh?ng kh?o sát c? th? v? nhu c?u h?c ngành này c?a sinh viên. Theo ph??ng án tuy?n sinh 2019 c?a Tr??ng ?H Hà N?i, các ngành ?ào t?o ?H chính quy ??u có m?n ngo?i ng? nhan h? s? 2.

Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên, ?HQG Hà N?i, c?ng ?? xay d?ng các ngành m?i liên quan ??n cu?c cách m?ng c?ng ngh? 4.0 trên các l?nh v?c chính nh? c?ng ngh? sinh h?c, k? thu?t s? và v?t ly. 

Các nhóm ngành ngh? s? phát tri?n m?nh

Theo ?ng Tr?n Anh Tu?n, Phó Giám ??c Trung tam D? báo Nhu c?u nhan l?c và Th?ng tin th? tr??ng lao ??ng TP HCM, 6 nhóm ngành ngh? s? phát tri?n m?nh trong cu?c cách m?ng c?ng ngh? l?n th? 4 bao g?m: c?ng ngh? th?ng tin và c?ng ngh? th?ng tin trong ho?t ??ng kinh doanh tài chính cùng nhi?u l?nh v?c khác; c?ng ngh? t? ??ng hóa; các ngành k? thu?t xay d?ng và s?n xu?t v?t li?u xay d?ng cao c?p, n?ng l??ng, c?ng ngh? in 3D; các ngành thu?c l?nh v?c c?ng ngh? sinh h?c, c?ng ngh? ch? bi?n, k? thu?t y sinh; nhóm ngành qu?n tr?, d?ch v? qu?n tr? tài chính - ??u t?, logistics, du l?ch, dinh d??ng; nhóm ngành ngh? thu?t, x? h?i, nhan v?n và sáng t?o.

Tin ti?p theo

Doanh nghi?p - Vi?c làm

Gi?i c?u b?n than ?ang m?c k?t trong c?ng vi?c nhàm chán

R?t nhi?u ng??i ?? t?ng th?y mình b? m?c k?t v?i m?t c?ng vi?c kh?ng h? mong mu?n, khi ?ang tìm ki?m b?n ?? m? ??c.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i