Top nh?ng ngành ngh? ???c tr? l??ng ph? bi?n cao nh?t

Trong th? gi?i c?a s? c?nh tranh kh?c li?t ?? xay d?ng doanh nghi?p c?a riêng mình. Nh?ng ?ng ch?, t? ch?c lu?n mong mu?n có ???c s? ph?c v? c?a nh?ng nhan viên tài n?ng trong t?ng l?nh v?c. Ngoài ch??ng trình tr? l??ng cao, ch? ?? làm vi?c và phúc l?i x? h?i lu?n ???c nh?ng c?ng ty, doanh nghi?p quan tam ?? gi? l?i nh?ng con ng??i tài n?ng.

Theo th?ng kê, top 5 ngành ngh? ???c có kho?ng l??ng ph? bi?n cao nh?t l?n l??t là: Ngành Tài chính/ ??u t?; Ngan hàng; C?ng ngh? th?ng tin; Marketing; Xay d?ng. Trong ?ó, kho?ng 25% nhan s? c?p Qu?n ly c?a ngành Tài chính/??u t? nh?n m?c l??ng t? 70 tri?u ??ng/tháng tr? lên, cao nh?t trong nhóm ngành nói trên...

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ??i h?c Gia ??nh lu?n ?i tiên phong ?? ?ào t?o và cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cho các c?ng ty, doanh nghi?p trong và ngoài n??c. V?i các ngành, chuyên ngành ?ào t?o lu?n ???c các b?n sinh viên l?a ch?n theo h?c và doanh nghi?p t? tin ?ón nh?n nh?ng sinh viên t?t nghi?p t? Tr??ng.

Các s? li?u v? l??ng ???c s? d?ng trong kh?o sát là m?c l??ng hàng tháng tr??c thu? và b?o hi?m (Gross Salary), ???c tính theo ??n v? VND. Kh?o sát này kh?ng th? hi?n m?c l??ng c?a c?p b?c Giám ??c và c?p cao h?n vì s? li?u ch?a ?? ?? ??a ra nh?ng k?t lu?n có y ngh?a.

- Theo b?ng " Kh?o sát l??ng c?a ng??i tìm vi?c n?m 2019 t?i Vi?t Nam" do Navigos phát hành

Ch?n l?a theo h?c t?i Tr??ng ??i h?c Gia ??nh giúp b?n hoàn toàn t? tin trong c?ng vi?c và s? nghi?p c?a mình.

 

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Ngành sáng t?o - Xu h??ng m?i c?a gi?i tr? th?i th??ng!!!

D?o quanh m?t vòng các m?c tin tuy?n d?ng, d? dàng nh?n ra các doanh nghi?p s?n sàng ?? xu?t m?c l??ng 600$ - 1000$ cho m?t ng??i làm thi?t k? sáng t?o. Bên c?nh ?ó, theo th?ng kê c?a Trung tam D? báo nhu c?u nhan l?c và th?ng tin th? tr??ng lao ??ng, m?i n?m n??c ta c?n h?n 1.000.000 nhan l?c sáng t?o nh?ng m?i ch? ?áp ?ng ???c 40% nhu c?u c?a ngành.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i