Tr??ng ??i h?c Gia ??nh c?ng b? ?i?m trúng tuy?n các ngành d?a trên ?i?m thi THPT 2019

H?i ??ng tuy?n sinh Tr??ng ??i h?c Gia ??nh c?ng b? ?i?m trúng tuy?n vào các ngành c?a tr??ng d?a theo ?i?m thi t?t nghi?p THPT 2019. M?i các thí sinh ??ng ky nguy?n v?ng vào các ngành c?a Nhà tr??ng, vui lòng hoàn t?t h? s? tr??c ngày 15.8.2019.

TT

M? NGàNH

NGàNH & CHUYêN NGàNH

T? H?P XéT TUY?N

?i?m trúng tuy?n THPT

1

7480103

K? THU?T PH?N M?M
navigate_nextC?ng ngh? ph?n m?m
navigate_nextL?p trình nhúng 

种菜赚钱提现微信游戏A00: Toán, V?t lí, Hóa h?c

种菜赚钱提现微信游戏A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh

C14: Ng? v?n, Toán, GDCD

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

 

 

14.5

2

7480102

M?NG MáY TíNH & TRUY?N TH?NG D? LI?U
navigate_nextM?ng máy tính
navigate_next种菜赚钱提现微信游戏An toàn th?ng tin 

 

14

3

7340101

QU?N TR? KINH DOANH
navigate_nextQu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
navigate_nextQu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
navigate_nextQu?n tr? nhà hàng – khách s?n
navigate_nextQu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
navigate_nextQu?n tr? s? ki?n và l? h?i
navigate_nextQu?n tr? marketing
navigate_next种菜赚钱提现微信游戏Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng

种菜赚钱提现微信游戏A00: Toán, V?t Ly, Hóa h?c

A09: Toán, ??a ly, GDCD

C04: Ng? v?n, Toán, ??a lí

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

 

 

14

4

7340201

TàI CHíNH NG?N HàNG
navigate_nextTài chính doanh nghi?p
navigate_nextNgan hàng
navigate_nextCh?ng khoán
navigate_next种菜赚钱提现微信游戏B?o hi?m 

 

 

15

5

7340301

K? TOáN
navigate_nextK? toán doanh nghi?p
navigate_next种菜赚钱提现微信游戏Ki?m toán 

 

14.5

6

7220201

NG?N NG? ANH
navigate_nextTi?ng Anh th??ng m?i
navigate_nextTi?ng Anh du l?ch
navigate_nextTi?ng Anh biên - phiên d?ch
navigate_nextAnh – Nh?t
navigate_nextAnh – Hàn
navigate_nextAnh - Trung

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

D14: Ng? v?n, L?ch s?, Ti?ng Anh

种菜赚钱提现微信游戏D15: Ng? v?n, ??a lí, Ti?ng Anh

 

 

 

14.5

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i