TUY?N SINH ??I H?C 2019: Ho?ch ??nh tài chính khi ch?n Tr??ng - ch?n Ngành

??C M? ??I H?C & TàI CHíNH

H?c ??i h?c lu?n là ni?m m? ??c c?a t?t c? các b?n tr? và gia ?ình có con ?ang chu?n b? t?t nghi?p THPT. ??i h?c lu?n là s? khao khát chinh ph?c v? tri th?c, lu?n là s? t? tin v? t??ng lai t??i sáng c?a m?i con ng??i.

Th? nh?ng chi phí cho vi?c theo h?c ??i h?c lu?n là n?i lo c?a m?i gia ?ình, m?i b?n tr? chúng ta. Th? tính xem, riêng ti?n h?c phí cho t?ng n?m là r?t l?n. V?i nh?ng tr??ng h?c phí th?p c?ng t? 30 tri?u ??n 40 tri?u cho 1 n?m h?c. Hàng n?m h?c phí l?i t?ng theo h? s? 10% - 20%.... N?u ch? tính riêng ph?n h?c phí, sinh viên ph?i ?óng t? 100 – 150 tri?u cho h?c phí 4 n?m h?c t?p cho m?t t?m b?ng ??i h?c, ch?a k? sinh ho?t phí và chi phí sách v? và ?? dùng h?c t?p.

?ó là m?t khó kh?n mà các b?n tr? ph?i v??t qua trên con ???ng chinh ph?c tri th?c và th?c hi?n ??c m? c?a mình!

 

??I H?C GIA ??NH - TUY?N SINH ??I H?C 2019

Tuy nhiên khi B?n bi?t ??n m?t th??ng hi?u mang tên ??i h?c Gia ??nh v?i hình th?c xét tuy?n h?c b? 2019 b?n s? th?y nh?ng thú v? to l?n:

Th? nh?t: H?c phí h?c t?p t?i tr??ng ch? 10 tri?u cho m?i h?c k? và là m?t m?c h?c phí r?t th?p so v?i t?t c? các tr??ng ??i h?c t? th?c t?i Tp.HCM; M?c h?c phí này có ???c là do ???c tài tr? b?i t?p ?oàn giáo d?c Nguy?n Hoàng.

??ng ??o h?c sinh l?p 12 quan tam ??n Tr??ng ??i h?c Gia ??nh

Th? 2: C? s? v?t ch?t c?a Tr??ng khang trang, ?áp ?ng m?i nhu c?u h?c t?p và th?c hành c?a sinh viên nhà tr??ng. Tr??ng có c? s? t?p trung h?c t?i qu?n 10, trung tam thành ph? H? Chí Minh. Sinh viên ??i h?c Gia ??nh kh?ng ph?i h?c nhi?u c? s? trong cùng m?t ngày. Tr??ng t?i trung tam thành ph?, nên r?t thu?n l?i cho vi?c ?i l?i, h?c t?p và làm thêm c?a sinh viên.

Th? 3: 100% sinh viên ra tr??ng ???c Tr??ng gi?i thi?u vi?c làm ?úng chuyên ngành. Sinh viên ??i h?c Gia ??nh t? tin làm vi?c chuyên m?n t?i các c?ng ty, doanh nghi?p, t?p ?oàn trong và ngoài n??c! S? thành c?ng c?a sinh viên sau khi t?t nghi?p ?? kh?ng ??nh ch?t l??ng ?ào t?o c?a Tr??ng.

?nh có ch?a ng??i, b?u tr?i, t?o dáng, ngoài tr?iM? t? ???c t?o t? ??ng

Sinh biên ??i h?c Gia ??nh n?ng ??ng - t? tin

Th? 4: Sinh viên sau khi nh?p h?c ???c quy?n thay ??i ngành, chuyên ngành h?c trong th?i gian h?c t?p t?i tr??ng. S? linh ??ng này giúp sinh viên có ???c nh?ng chuyên ngành h?c theo y mình sau khi làm quen và nh?n ra ???c ?i?m m?nh c?a mình.

Th? 5: Tr??ng ??i h?c Gia ??nh có 29 ngành h?c ?a d?ng và phù h?p xu th?, nhu c?u c?a x? h?i và th?i ??i. Nh?ng ngành h?c này ?ang ???c các doanh nghi?p, t?p ?oàn tìm ki?m nhan s? v?i nh?ng ??i ng? h?p d?n. Th? m?nh c?a tr??ng là nh?ng nhóm ngành C?ng ngh? th?ng tin, Tài chính ngan hàng và Ngo?i ng?. ?ay là nh?ng ngành mà hàng ngàn sinh viên ?? ??ng ky và theo h?c trong nhi?u n?m qua.

T?t c? nh?ng y?u t? trên ?? t?o nên m?t Tr??ng ??i h?c Gia ??nh v?i nhi?u ??u tuy?t v?i mà hàng ngàn thí sinh ?? t? tin n?p h? s? ??ng ky xét tuy?n h?c b? trong th?i gian qua. Ch??ng trình xét tuy?n h?c b? ??t 2 ??n h?t ngày 30.6 và ??t 3 ??n h?t ngày 30.7.

Thí sinh n?p h? s? tr??c ?? ???c ?u tiên ??c bi?t trong xét tuy?n và trong h?c t?p. C? th? thí sinh s? nh?n khóa h?c ti?ng Anh chu?n ??u ra và khóa h?c Tin h?c chu?n ??u ra tr? giá là 5 tri?u VN?. Ngoài ra thí sinh còn ???c t?ng 10% h?c phí h?c k? 1 khi tr? thành tan sinh viên c?a tr??ng tr??c ngày 15.7.

Thí sinh có th? ??ng ky xét tuy?n tr?c tuy?n t?i ?ay: http://glengares.com/tuyen-sinh-2019

BAN TUY?N SINH ??I H?C GIA ??NH
??a ch?: 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P.12, Q.10, TP. HCM
?i?n tho?i: (028) 3868.0393 - (028)3868.1770 – Hotline: 0961.12.10.18 – 0962.12.10.18
Email:
tuyensinh@glengares.com
Website: glengares.com

Tin ti?p theo

Tin t?c

Th? c?m ?n c?a H?i n?n nhan ch?t ??c da cam/Dioxin Tp. ?à N?ng

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh nh?n l?i c?m ?n t? h?i n?n nhan ch?t ??c da cam thành ph? ?à N?ng.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i