Tuy?n sinh ??i h?c 2019: Si?t ??u vào

Theo d? th?o Th?ng t? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Quy ch? tuy?n sinh 2019 v?a ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o (GD-?T) l?y y ki?n r?ng r?i, tuy?n sinh ?H n?m 2019 có m?t s? thay ??i ?áng chú y.

H?c gi?i m?i ???c vào y ?a khoa

Theo d? th?o th?ng t?, ??i v?i các ngành thu?c nhóm ?ào t?o giáo viên và các ngành thu?c l?nh v?c s?c kh?e có c?p ch?ng ch? hành ngh?, n?u tuy?n sinh theo k?t qu? k? thi THPT qu?c gia thì B? GD-?T xác ??nh ng??ng b?o ??m ch?t l??ng ??u vào ?? các tr??ng xay d?ng ph??ng án xét tuy?n.

C? th?, các ngành thu?c nhóm ?ào t?o giáo viên trình ?? ?H xét tuy?n h?c sinh (HS) t?t nghi?p THPT có h?c l?c l?p 12 x?p lo?i gi?i. Riêng các ngành s? ph?m am nh?c, s? ph?m m? thu?t, giáo d?c th? ch?t, hu?n luy?n th? thao xét tuy?n HS t?t nghi?p THPT có h?c l?c l?p 12 x?p lo?i khá tr? lên.

种菜赚钱提现微信游戏? b?c C?, trung c?p, vi?c xét tuy?n áp d?ng ??i v?i HS t?t nghi?p THPT có h?c l?c l?p 12 x?p lo?i khá tr? lên. Riêng các ngành s? ph?m am nh?c, s? ph?m m? thu?t, giáo d?c th? ch?t (b?c C?), s? ph?m th? d?c th? thao (b?c trung c?p) quy ??nh có h?c l?c trung bình tr? lên.

种菜赚钱提现微信游戏?i?m m?i quan tr?ng, c?ng là n?i dung ???c nhi?u ng??i quan tam nh?t ?ó là các ngành thu?c l?nh v?c s?c kh?e có c?p ch?ng ch? hành ngh? trình ?? ?H, các ngành y khoa, y h?c c? truy?n, r?ng hàm m?t ch? tuy?n sinh HS t?t nghi?p THPT có h?c l?c l?p 12 x?p lo?i gi?i. Các ngành còn l?i quy ??nh có h?c l?c l?p 12 x?p lo?i khá tr? lên.

Tuy?n sinh ??i h?c 2019: Si?t ??u vào
Tuy?n sinh ??i h?c 2019: Si?t ??u vào

Tuy?n sinh n?m 2019 d? ki?n có nhi?u ?i?m m?i ?nh: HOàNG TRI?U

Góp y v? ph??ng th?c xét tuy?n, PGS Hoàng Bùi H?i, Tr??ng ?H Y Hà N?i, cho r?ng c?n can nh?c quy ??nh ph?i có h?c l?c gi?i m?i ???c xét tuy?n vào y khoa, y h?c c? truy?n, r?ng hàm m?t. "Có th? có nh?ng thí sinh h?c l?c khá nh?ng n?i tr?i ? các m?n toán, hóa, sinh. N?u quy ??nh ph?i có h?c l?c gi?i thì s? h?n ch? c?a vào ngành ngh? yêu thích c?a các em này. Th?m chí có khi l?i t?o ra cu?c "ch?y ?ua" h?c b? gi?i ?? xét tuy?n vào y d??c. Ng??c l?i, c?ng có nh?ng em h?c b? là gi?i nh?ng t? h?p xét tuy?n ngành y d??c l?i ch? bình th??ng. Tr??ng h?p này n?u trúng tuy?n c?ng là ch?a h?p ly. T?i cho r?ng h?c l?c khá tr? lên là ???c" - PGS H?i nêu quan ?i?m.

Ph?i c?ng b? t? l? sinh viên có vi?c làm

种菜赚钱提现微信游戏C?ng theo B? GD-?T, các tr??ng ?H ph?i cung c?p ??y ?? các th?ng tin v? ?i?u ki?n b?o ??m ch?t l??ng nh? c? s? v?t ch?t, ??i ng? gi?ng viên, quy m? ?ào t?o, t? l? sinh viên chính quy có vi?c làm trong th?i gian 12 tháng k? t? khi t?t nghi?p c?a 2 n?m g?n nh?t.

Các tr??ng có th? t?c s? tuy?n, t? ch?c thi ?ánh giá n?ng l?c chuyên bi?t ho?c có m?n thi n?ng khi?u k?t h?p s? d?ng k?t qu? thi THPT qu?c gia thì ph?i c?ng b? c?ng khai trên trang th?ng tin ?i?n t? c?a tr??ng và các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng v? th?i gian, h? s? ??ng ky s? tuy?n; th? t?c, ?i?u ki?n ??t yêu c?u s? tuy?n; ph??ng th?c t? ch?c thi, ?? thi minh h?a ??i v?i các tr??ng t? ch?c thi ?ánh giá n?ng l?c chuyên bi?t và ph??ng th?c xét tuy?n...

Thí sinh trúng tuy?n ph?i xác nh?n nh?p h?c trong th?i h?n quy ??nh c?a tr??ng. Quá th?i h?n này, thí sinh kh?ng xác nh?n nh?p h?c ???c xem nh? t? ch?i nh?p h?c và tr??ng ???c xét tuy?n thí sinh khác. Thí sinh xác nh?n nh?p h?c th?ng qua vi?c n?p b?n chính gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi vào m?t tr??ng và kh?ng ???c tham gia xét tuy?n ? các tr??ng khác. 



Kh?ng cho thí sinh t? do thi riêng

Theo ?ng Mai V?n Trinh, C?c tr??ng C?c Qu?n ly ch?t l??ng (B? GD-?T), ?? thi THPT qu?c gia n?m 2019 s? có n?i dung n?m trong ch??ng trình THPT, ch? y?u là ki?n th?c l?p 12. N?m nay, t? l? ?i?m c?a k? thi THPT dùng ?? xét t?t nghi?p s? ???c t?ng lên so v?i t? l? ?i?m k?t qu? h?c t?p l?p 12. D? ki?n t? l? ?i?m k? thi THPT qu?c gia so v?i ?i?m k?t qu? h?c t?p l?p 12 là 70/30.

N?m 2019, B? GD-?T s? giao cho các tr??ng ?H ch?m bài tr?c nghi?m v?i ph?n m?m ???c hoàn thi?n h?n. B? c?ng s? m? hóa toàn b? các d? li?u ch?m thi, ?ánh phách ?i?n t? phi?u tr? l?i tr?c nghi?m c?a thí sinh; l?u v?t ?i?n t? nh?ng quá trình, di?n bi?n s? d?ng ph?n m?m này. Ch? nh?ng ng??i có ch?c n?ng m?i có th? ??c ???c các th?ng tin ?ó nh?ng c?ng kh?ng s?a ???c.

种菜赚钱提现微信游戏B? GD-?T c?ng lên ph??ng án kh?ng t? ch?c phòng thi riêng cho thí sinh t? do, thay vào ?ó s? ???c s?p x?p cùng phòng thi v?i HS THPT ?? tránh tiêu c?c có th? x?y ra. N?m 2018, ?i?m thi c?a thí sinh t? do ? m?t s? ??a ph??ng cao b?t th??ng.

Tin ti?p theo

Ho?t ??ng sinh viên

??i bóng chuy?n n? ??i h?c Gia ??nh dành quy?n vào chung k?t

Sáng ngày 16/3/2019 tr?n bán k?t gi?i bóng chuy?n n? sinh viên, ??i bóng chuy?n Tr??ng ??i h?c Gia ??nh th?ng ??i ?H Y H?c Y T? C?ng ??ng và chính th?c giành quy?n vào Chung k?t. Tr?n tranh ch?c v? ??ch s? di?n ra vào lúc 16h ngày 17/3/2019 t?i san KTX ??i H?c Y D??c TpHCM.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i