Tuy?n sinh Liên th?ng ??i h?c 2019

 

TUY?N SINH LIêN TH?NG KHóA 10 N?M 2019

??I T??NG TUY?N SINH

??i v?i h? liên th?ng: Ng??i có b?ng t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p, Cao ??ng ngh? và Cao ??ng trong và ngoài n??c ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o c?ng nh?n.

TH?I GIAN ?àO T?O

H? Trung c?p Liên th?ng lên ??i h?c : 05 h?c k? ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p ?úng v?i ngành ?ào t?o;

H? Cao ??ng liên th?ng lên ??i h?c : là 03 h?c k? ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p ?úng v?i ngành ?ào t?o;

*. ??i v?i thí sinh liên th?ng có b?ng t?t nghi?p khác v?i ngành ?ào t?o thì ph?i h?c các m?n h?c b? sung ?? ??t ?? ???c l??ng ki?n th?c c?a ngành h?c. N?i dung b? sung do Hi?u tr??ng quy?t ??nh c? th?.

PH??NG TH?C TUY?N SINH

??i v?i liên th?ng: Tr??ng xét tuy?n d?a trên k?t qu? h?c t?p toàn khóa c?a thí sinh ? b?c Trung c?p ho?c Cao ??ng.

H? S? D? TUY?N

 • *. Phiê?u ??ng ky? d?? tuy?n (theo ma?u cu?a tr???ng);
 • *. B??ng t??t nghiê?p Cao ???ng ho??c Trung ca?p (ba?n sao co? ch??ng th??c) v?i thí sinh liên th?ng ;
 • *. Ba?ng ?iê?m Cao ???ng ho??c Trung ca?p ho?c ??i h?c (ba?n sao co? ch??ng th??c);
 • *. Gia?y khai sinh (ba?n sao co? ch??ng th??c);
 • *. B?ng t?t nghi?p PTTH (b?n sao có ch?ng th?c)
 • *. CMND (b?n sao có ch?ng th?c)
 • *. 02 ?nh th? 3 x4 (ghi tên, ngày sinh ? m?t sau)

 

TH?I GIAN TUY?N SINH

L? PHí

 • *. Liên th?ng : l? phí h? s? và xét tuy?n : 350.000?/ h? s?
 • H?C PHí
 • *. H?c phí t?ng n?m h?c theo quy ??nh chung c?a nhà tr??ng,
 • *. N?m h?c 2019 – 2020 là 10.000.000?/ h?c k?

MI?N GI?M H?C PHí

 • *. Thí sinh trúng tuy?n ?? có b?ng t?t nghi?p c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh s? ???c gi?m 10% trên h?c phí c?a h?c k? nh?p h?c.

??A ?I?M NH?N H? S?

 • *. B? ph?n tuy?n sinh: 185 - 187 Hoàng V?n Th?, P8, Qu?n Phú Nhu?n, Tp.HCM
 • *. Hot line: (028)2214.5988 - 2229.7964.
 • *. Ho??c xem th?ng tin tuyê?n sinh trên Website: www.glengares.com
 
Tin ti?p theo

Gi?i thi?u

V? ??I H?C GIA ??NH

Toàn th? Ban giám hi?u - Gi?ng viên - Nhan viên ??i h?c Gia ??nh
Sau 10 n?m xay d?ng và phát tri?n, t? m?t Tr??ng v?i ngành m?i nh?n là C?ng ngh? Th?ng tin nay ?a? tr?? tha?nh m??t tr???ng ?a?i ho?c ?a hê?, ?a nga?nh, ?a li?nh v??c, bao g??m 6 nga?nh h?c v??i 19 chuyên nga?nh ?a?o ta?o.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i