Tuy?n sinh liên th?ng K10 & V?n b?ng 2 K03 n?m 2019

TUY?N SINH LIêN TH?NG KHóA 10 Và V?N B?NG HAI KHóA 03 N?M 2019

 

??I T??NG TUY?N SINH:

 • *. ??i v?i h? liên th?ng: Ng??i có b?ng t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p, Cao ??ng ngh? và Cao ??ng trong và ngoài n??c ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o c?ng nh?n.
 • *. ??i v?i h? v?n b?ng hai: Ng??i có b?ng t?t nghi?p ??i h?c trong và ngoài n??c ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o c?ng nh?n.

 

TH?I GIAN ?àO T?O :

 • *. H? Trung c?p Liên th?ng lên ??i h?c : 05 h?c k? ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p ?úng v?i ngành ?ào t?o;
 • *. H? Cao ??ng liên th?ng lên ??i h?c : là 03 h?c k? ??i v?i ng??i có b?ng t?t nghi?p ?úng v?i ngành ?ào t?o;
 • *. ??i v?i V?n b?ng hai : 04 h?c k?.
 •  
 • ??i v?i thí sinh liên th?ng có b?ng t?t nghi?p khác v?i ngành ?ào t?o thì ph?i h?c các m?n h?c b? sung ?? ??t ?? ???c l??ng ki?n th?c c?a ngành h?c. N?i dung b? sung do Hi?u tr??ng quy?t ??nh c? th?.

 

PH??NG TH?C TUY?N SINH

??i v?i liên th?ng : Tr??ng xét tuy?n d?a trên k?t qu? h?c t?p toàn khóa c?a thí sinh ? b?c Trung c?p ho?c Cao ??ng.

STT

Ngành xét tuy?n

Chuyên ngành

Xét k?t qu? h?c t?p

1

Qu?n tr? kinh doanh

- Qu?n tr? marketing

- Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?

- Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u

- Qu?n tr? nhà hàng - khách s?n

- Qu?n tr? d?ch v? du l?ch l? hành

- Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i

- Logistics và qu?n ly chu?i cung ?ng

- Qu?n tr? b?nh vi?n

?i?m trung bình chung toàn khóa h?c ??t t? 5.0 tr? lên (theo thang ?i?m 10) ho?c 2.0 tr? lên (theo thang ?i?m 4)

2

K? toán

- K? toán doanh nghi?p

- Ki?m toán

3

Tài chính ngan hàng

- Ngan hàng

- B?o hi?m

- Ch?ng khoán

- Tài chính doanh nghi?p

4

M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u

- M?ng máy tính

- An toàn th?ng tin

5

K? thu?t ph?n m?m

- C?ng ngh? ph?n m?m

- L?p trình nhúng

 

??i v?i v?n b?ng hai :

Tr??ng ra ?? thi và t? ch?c thi tuy?n. Các m?n thi tuy?n ???c quy ??nh tùy theo ngành thí sinh ??ng ky :

TT

Nga?nh d?? thi

M?n thi

1

K? thu?t Ph?n m?m

 - C?ng ngh? ph?n m?m

- L?p trình nhúng

C? s? d? li?u

La?p tri?nh c? ba?n

2

M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u

- M?ng máy tính

- An toàn th?ng tin

C? s? d? li?u

M?ng máy tính

3

Qua?n tri? Kinh doanh

- Qu?n tr? marketing

- Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?

- Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u

- Qu?n tr? nhà hàng - khách s?n

- Qu?n tr? d?ch v? du l?ch l? hành

- Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i

- Logistics và qu?n ly chu?i cung ?ng

- Qu?n tr? b?nh vi?n

Qua?n tri? ho?c

Kinh tê? vi m?

4

Ta?i chi?nh ngan ha?ng

- Ngan hàng

- B?o hi?m

- Ch?ng khoán

- Tài chính doanh nghi?p

Qua?n tri? ho?c

Kinh tê? vi m?

5

Kê? toa?n

- K? toán doanh nghi?p

- Ki?m toán

Qua?n tri? ho?c

Kinh tê? vi m?

6

Ng?n ng?? Anh

- Ti?ng Anh th??ng m?i

- Ti?ng Anh du l?ch

- Ti?ng Anh biên phiên d?ch

- Anh – Nh?t

- Anh – Hàn

- Anh – Trung

C? s? V?n hóa
Vi?t Nam

Tiê?ng Anh

 

 • ??c bi?t mi?n thi ??u vào ??i v?i thí sinh ?? có b?ng t?t nghi?p ??i h?c h? chính quy c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ??ng ky h?c v?n b?ng hai cùng nhóm ngành t?i Tr??ng.

H? S? D? TUY?N

 • - Phiê?u ??ng ky? d?? tuy?n (theo ma?u cu?a tr???ng);
 • - B??ng t??t nghiê?p Cao ???ng ho??c Trung ca?p (ba?n sao co? ch??ng th??c) v?i thí sinh liên th?ng ; b??ng t??t nghiê?p ?a?i ho?c (ba?n sao co? ch??ng th??c) ???i v??i nh??ng thi? sinh thi tuyê?n V?n b??ng hai;
 • - Ba?ng ?iê?m Cao ???ng ho??c Trung ca?p ho?c ??i h?c (ba?n sao co? ch??ng th??c);
 • - Gia?y khai sinh (ba?n sao co? ch??ng th??c);
 • - B?ng t?t nghi?p PTTH (b?n sao có ch?ng th?c)
 • - CMND (b?n sao có ch?ng th?c)
 • - 02 ?nh th? 3 x4 (ghi tên, ngày sinh ? m?t sau)

TH?I GIAN TUY?N SINH

N?i dung

??t 1

??t 2

??t 3

??t 4

Phát và nh?n h? s?

01/01 – 15/03/2019

01/04 – 15/06/2019

01/07 – 15/09/2019

01/10 – 15/12/2019

Xét tuy?n và thi tuy?n

16/03 – 30/03/2019

16/06 – 29/06/2019

01/09 – 30/09/2019

01/12 – 31/12/2019

L? PHí

 • - Liên th?ng : l? phí h? s? và xét tuy?n : 350.000?/ h? s?
 • - V?n b??ng hai : l? phí h? s?, d? thi, ?n thi : 650.000?/ h? s?
 • - ?n thi ??u vào v?n b?ng hai : 1.000.000?

H?C PHí

 • - H?c phí t?ng n?m h?c theo quy ??nh chung c?a nhà tr??ng,
 • - N?m h?c 2019 – 2020 là 10.000.000?/ h?c k?

MI?N GI?M H?C PHí

 • Thí sinh trúng tuy?n ?? có b?ng t?t nghi?p c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh s? ???c gi?m 10% trên h?c phí c?a h?c k? nh?p h?c.

??A ?I?M NH?N H? S?

 • B? ph?n tuy?n sinh, t?i c? s? 291 (285/291) Ca?ch Ma?ng Tha?ng 8, P. 12, Q. 10, Tp. H?? Chi? Minh ho?c 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P.12, Q.10 , Tp. H?? Chi? Minh.

Hot line: (028)2214.5988 - 2229.7964.

Ho??c xem th?ng tin tuyê?n sinh trên Website: www.glengares.com

Tin ti?p theo

Ho?t ??ng sinh viên

??i h?c Gia ??nh v? ??ch cu?c thi bóng chuy?n n? - PNT SPRING 2019

V??t qua r?t nhi?u tr??ng ??i h?c Cao ??ng – các ??i th? l?n dày d?n kinh nghi?m, Tr??ng ??i H?c Gia ??nh (GDU) ?? chi?n th?ng ??i tuy?n c?a Tr??ng ??i H?c S? Ph?m K? Thu?t TP-HCM v?i t? s? 3-1 trong tr?n chung k?t, vinh quang giành gi?i quán quan c?a cu?c thi bóng chuy?n n? PNT SPRING 2019.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i