Xe?t t??t nghiê?p THPT chu? yê?u d??a va?o ?iê?m thi

H?n 5.000 ho?c sinh ???k L??k ?a? ?ê?n d?? ch??ng tri?nh - A?nh: TRUNG T?N
H?n 5.000 ho?c sinh ???k L??k ?a? ?ê?n d?? ch??ng tri?nh - A?nh: TRUNG T?N

Ch??ng trình do báo Tu?i Tr?, V? Giáo d?c ?H (B? GD-?T), T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p (B? L?-TB&XH) cùng S? GD-?T ??k L?k, T?nh ?oàn ??k L?k ph?i h?p t? ch?c v?i s? ??ng hành c?a T?p ?oàn Vingroup.

Thay ???i cho phu? h??p, tra?nh tiêu c??c

Theo ?o?, ?ê? xe?t t??t nghiê?p THPT 2019, d?? tha?o quy chê? cu?a B?? GD-?T kh?ng co?n s?? du?ng "ph??ng a?n 50/50" nh? n?m 2018, ma? 70% ?? ?iê?m thi, co?n 30% la? ?? qua? tri?nh ho?c ta?p. Ngoa?i ra, kiê?n th??c da?nh cho ba?i thi chu? yê?u ta?p trung va?o ch??ng tri?nh l??p 12...

种菜赚钱提现微信游戏"?iê?u chi?nh th?? hai la? ???i v??i thi? sinh t?? do, nh? mo?i n?m se? ta?p trung ?? m??t ?iê?m thi nh?ng n?m 2019 se? ????c da?n ?ê?u, g??i vê? m??t s?? ?iê?m thi do s?? GD-?T cu?a ca?c ?i?a ph??ng l??a cho?n va? ho?a chung v??i ca?c em ho?c sinh ph?? th?ng ?ê? cu?ng thi" - ?ng Hu?ng th?ng tin.

Cu?ng theo ?ng Hu?ng, m??t s?? ba?t ca?p trong tuyê?n sinh n?m 2018 se? ????c chi?nh s??a trong n?m nay va? ?a? ??ng ta?i trên c??ng th?ng tin tuyê?n sinh cu?a b?? ?ê? l??ng nghe thêm y? kiê?n, hoa?n thiê?n. 

种菜赚钱提现微信游戏Theo ?o?, n?m nay b?? giao ca?c tr???ng ?H t?? ch??c cha?m ba?i thi tr??c nghiê?m c?a ho?c sinh ca?c ?i?a ph??ng. "M??t ?iê?m m??i n??a, n?m 2019 gia?o viên ca?c tr???ng THPT kh?ng coi thi ta?i ?i?a ph??ng tr???ng mi?nh ?o?ng chan, ma? se? pha?i ?iê?u chuyê?n ca?c ti?nh kha?c, lan ca?n" - ?ng Hu?ng no?i.

种菜赚钱提现微信游戏?ng Hu?ng no?i thêm khi ho?c sinh ?a? tru?ng tuyê?n va? xa?c nha?n nha?p ho?c, ca?c c? s?? ?a?o ta?o pha?i tiê?p nha?n va? l?u ba?n chi?nh kê?t qua? THPT qu??c gia ?ê? la?m c?n c? nha?p ho?c cho thi? sinh. 

种菜赚钱提现微信游戏"Trong qua? tri?nh triê?n khai nha?p ho?c, nê?u thi? sinh ?a? n??p kê?t qua? ch??ng nha?n kê?t qua? THPT qu??c gia thi? ca?c thi? sinh na?y kh?ng ????c xe?t tuyê?n ca?c tr???ng ?H, C? kha?c trong ???t xe?t tuyê?n ?o?" - ?ng Hu?ng kh??ng ?i?nh.

种菜赚钱提现微信游戏Vê? viê?c c??ng ?iê?m khuyê?n khi?ch, ?ng Hu?ng no?i n?m 2019 co? thêm ???i t???ng m??i. Cu? thê?, nê?u ho?c sinh na?o thi t??t nghiê?p THPT qu??c gia ma? ?a? co? b??ng trung ca?p se? ????c c??ng ?iê?m khuyê?n khi?ch, tu?y theo m??c ??? cu?a b??ng na?y. 

种菜赚钱提现微信游戏Cu?ng nh? ch??ng chi? nghê?, ca?c em se? ????c c??ng 1-2 ?iê?m tùy m??c ??? gio?i, kha?, trung bi?nh cu?a b??ng. Vê? ?iê?m phu?c kha?o trong n?m 2019 se? ????c cha?m, c?ng b?? ca?c ?iê?m phu?c kha?o va? khi cha?m xong ca?c tr???ng THPT se? thu la?i phiê?u ch??ng nha?n kê?t qua? la?n m??t r??i pha?t ca?c phiê?u co? s?? thay ???i ?iê?m (sau phu?c kha?o).

"Phan hóa ?i?m r?t cao"

T? va?n thêm cho thi? sinh ???k L??k, TS Lê Thi? Thanh Mai - tr???ng ban c?ng ta?c sinh viên ?H Qu??c gia TP.HCM - l?u ly? ca?c ho?c sinh ky? thi THPT qu??c gia la? d??a va?o kê?t qua? thi cu?a ho?c sinh. 

Riêng v?i ho?c sinh ta?i ???k L??k, ti? lê? ho?c sinh cho?n ba?i thi khoa ho?c xa? h??i nhiê?u h?n, tuy nhiên ?iê?u ?o? kh?ng co? nghi?a ?iê?m ba?i thi kh??i xa? h??i cao h?n. "Viê?c l??a cho?n na?y ?a? can nh??c trên s??c ho?c, ?i?nh h???ng con ????ng sau THPT cu?a mi?nh, ?i?nh h???ng na?y la? t??t, ca?n pha?t huy. 

Quy chê? cu?ng cho phe?p l??a cho?n ca? hai ba?i thi, nh?ng ti? lê? ca?c em cho?n cu?ng kh?ng nhiê?u. Ta?i ???k L??k, ti? lê? thi? sinh cho?n ca? hai ba?i thi chi? khoa?ng 4%. Nh? va?y, ca?c em na?o ?a? ?i?nh h???ng ????c s??c ho?c, t??ng lai sau THPT thi? chi? nên ta?p trung va?o ?u?ng ba m?n co? thê? ma?nh cu?a mi?nh" - TS Mai nh??n nhu?.

Qua theo do?i ?iê?m bi?nh quan thi? sinh ???k L??k, TS Mai khuyên ca?c thi? sinh d?? ?i?nh thi va?o ca?c nga?nh s? pha?m, ch?m so?c s??c kho?e pha?i ta?p trung ho?c ta?p ?ê? ?a?t m??c ?iê?m t??i thi?u quy ?i?nh cu?a ca?c nga?nh nghê? na?y.

"?ê? thi n?m nay chu? yê?u ta?p trung kiê?n th??c n?m l??p 12 nên se? phan ho?a ?iê?m ra?t cao. Vi? va?y, ca?c em pha?i ta?p trung ?ê? ca?i thiê?n s??c ho?c cu?a mi?nh, ???c biê?t ca?c em d?? ?i?nh thi va?o hai nga?nh no?i trên ?? co? kê?t qua? t??t ?e?p" - TS Mai khuyên.

"Kh?ng có ngành nh? nhàng"

种菜赚钱提现微信游戏Thi? sinh L?u Thi? Hiê?n (THPT Viê?t ???c, C? Kuin, ???k L??k): Hiê?n nay tr???ng na?o, nga?nh na?o ho?c nhe? nha?ng, dê? kiê?m viê?c?

tuvan6 24-2-2019 4(read-only)

TS Pha?m Ta?n Ha? - pho? hiê?u tr???ng Tr???ng ?H Khoa ho?c xa? h??i va? nhan v?n (?H Qu??c gia TP.HCM) - t? va?n chuyên sau cho ca?c thi? sinh - A?nh: TRUNG T?N

种菜赚钱提现微信游戏TS Pha?m Ta?n Ha? (pho? hiê?u tr???ng ?H Khoa ho?c xa? h??i va? nhan v?n - ?H Qu??c gia TP.HCM): "Kh?ng co? c?ng viê?c na?o dê? da?ng, l??ng cao, va?y nên kh?ng co? nga?nh ho?c na?o nhe? nha?ng, ra tr???ng dê? xin viê?c. Nghê? gi? cu?ng ????c, khi ca?c ba?n co? n?ng l??c, co? s?? kha?c biê?t se? co? m??t c?ng viê?c ??n ?i?nh, cu??c s??ng thoa?i ma?i. ?ê? ?a?t ????c nh??ng ?iê?u na?y, viê?c ho?c, viê?c la?m ch?a bao gi?? la? dê? da?ng".

S?i n??i ca?c gian t? va?n

Trong ch??ng tri?nh t? va?n tuyê?n sinh - h???ng nghiê?p ta?i ???k L??k co? h?n 30 gian t? va?n cu?a ca?c tr???ng ?H, C? trên ca? n???c, thu hu?t ra?t ??ng ?a?o ho?c sinh. Sau pha?n t? va?n chung, ra?t ??ng ho?c sinh ?a? ti?m ?ê?n "ng?i tr???ng yêu thi?ch" ?ê? ???t cau ho?i tr??c tiê?p v?i ca?c tha?y c? ?? ?ay.

Ta?i khu v??c na?y, ra?t nhiê?u ho?c sinh ?a? ????c cung ca?p các th?ng tin va? ra?t vui m??ng vi? xa?c ?i?nh ch??c ch??n tr???ng ?H mi?nh ?a? cho?n. "Kinh tê? kho? kh?n, mi?nh l??a cho?n Tr???ng ?H Tay Nguyên trong ti?nh ?ê? theo ho?c nga?nh kinh tê? - th??ng ma?i. Tuy nhiên, do co?n nhiê?u th??c m??c nên mi?nh ?a? ?ê?n tr??c tiê?p va? ????c gia?i ?a?p tro?n ve?n" - ba?n Nguyê?n V?n An (C? M’gar, ???k L??k) cho biê?t.

种菜赚钱提现微信游戏Theo Tu?i tr?

Tin ti?p theo

Khoa Khoa h?c X? h?i

Gi?i thi?u khoa Khoa h?c x? h?i

Khoa Khoa h?c X? h?i bao g?m các ngành
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i