GI?I THI?U CHUNG

Vi?c ?ào t?o cho các ??i t??ng là ngu?n nhan l?c ?ang làm vi?c t?i các c?ng ty, doanh nghi?p, các ??n v? và  t? ch?c ?ang gi? v? trí c?c k? quan tr?ng trong vi?c nang cao ch?t l??ng dan trí, ??ng th?i ?áp ?ng ???c nhu c?u phát tri?n c?a Kinh t? - X? h?i. N?m b?t ???c xu th? ?y, tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? cho ra ??i Khoa Ngoài chính quy vào n?m 2011. Sau nhi?u n?m ?ào t?o và phát tri?n, Khoa Ngoài chính quy ???c ??i tên thành Khoa ?ào t?o nang cao theo Quy?t ??nh s? 116 ngày 15 tháng 11 n?m 2016 c?a Hi?u tr??ng ??i h?c CNTT Gia ??nh. Và hi?n nay, Trung tam ?ào t?o Nang cao là hi?n than c?a các Khoa trên trong vi?c  k? th?a các thành t?u ?? có, ??ng th?i n?ng ??ng, sáng t?o h?n n?a ?? ??a Trung tam v??n xa và l?n m?nh theo ??nh h??ng phát tri?n chung c?a ??i h?c Gia ??nh “?ào t?o theo h??ng qu?c t? hóa, toàn c?u hóa”.

Qua t?ng ?y th?i gian, kh?ng quá dài nh?ng c?ng kh?ng quá ng?n, Trung tam t? hào ?? t? ch?c và ?ào t?o ???c h?n 2.000 h?c viên là nh?ng ngu?n nhan l?c t? kh?p các ??n v?, t? ch?c và doanh nghi?p trên kh?p ??a bàn Thành ph? H? Chí Minh và các khu v?c lan c?n. Các h?c viên t?t nghi?p t? Trung tam ?ào t?o Nang cao có s? l??ng h?c viên x?p lo?i gi?i và khá chi?m t? tr?ng l?n. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c th??ng ??u ???c các c?ng ty, doanh nghi?p và các t? ch?c ?ang c?ng tác nang c?p b?c và l??ng th??ng. 

 

Sinh viên liên th?ng Khóa 07 d? l? phát b?ng t?t nghi?p
Sinh viên liên th?ng Khóa 07 d? l? phát b?ng t?t nghi?p

种菜赚钱提现微信游戏Chính nh?ng ??ng l?c trên càng giúp Trung tam ph?n ??u và n? l?c nhi?u h?n n?a trong vi?c t? ch?c ?ào t?o ngày càng ch?t l??ng, n?ng ??ng và thích ?ng nhanh chóng v?i s? thay ??i và l?n m?nh kh?ng ng?ng c?a x? h?i và qu?c t?.

??a ch? : 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P.12, Q10, Tp.HCM

                   285/291 Cách m?ng tháng 8, P. 12, Q10 , Tp.HCM

?i?n tho?i : 028. 3868.0393 – 028. 3868.1770

 

 1. CH?C N?NG

Hi?n nay, Trung tam ?ào t?o Nang cao có ch?c n?ng :

 • ?ào t?o liên th?ng t? trung c?p lên ??i h?c, t? cao ??ng lên ??i h?c các ngành Truy?n th?ng & m?ng máy tính, K? thu?t ph?n m?m, Qu?n tr? kinh doanh, K? toán 
 • ?ào t?o v?n b?ng 2 h? ??i h?c ?a ngành, bao g?m : Truy?n th?ng & m?ng máy tính, K? thu?t ph?n m?m, Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Ng?n Ng? Anh v?i h?n 20 chuyên ngành chuyên sau ?áp ?ng cho nhu c?u các h?c viên 
 • ?ào t?o các l?p ng?n h?n, các ch?ng ch? theo nhu c?u c?a c?ng ty, doanh nghi?p, t? ch?c, sinh viên và h?c viên trong và bên ngoài tr??ng.
 • Liên k?t ?ào t?o các l?p ??i h?c v?a h?c v?a làm.
 1. ??NH H??NG PHáT TRI?N
 • M? r?ng ??a bàn ?ào t?o, liên k?t ??c bi?t là ? các t?nh mi?n núi, vùng sau, vùng xa c?a  khu v?c mi?n Trung, Tay Nguyên, mi?n Tay Nam B? và th?c hi?n ?ào t?o ? nhi?u trình ?? nh?m nang cao trình ?? nghi?p v?, chuyên m?n cho cán b?, nhan viên c?a các c?ng ty, doanh nghi?p, các  ??n v?, t? ch?c c?ng nh? toàn x? h?i.
 • ?ào t?o theo xu h??ng toàn c?u hóa, qu?c t? hóa
 • ?ào t?o linh ho?t, n?ng ??ng ph?c v? cho nhu c?u c?a h?c viên th?ng qua hình th?c ?ào t?o online.
 • ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, hình th?c ki?m tra, ?ánh giá, c?ng tác qu?n ly ?ào t?o nh?m nang cao ch?t l??ng ?ào t?o. Nang cao ch?t l??ng ?ào t?o t?i Trung tam ?ào t?o Nang cao ???c ??c bi?t chú y ? t?t c? các khau, các n?i dung t? c?ng tác tuy?n sinh, qu?n ly gi?ng d?y, nang cao c? s? v?t ch?t ph?c v? gi?ng d?y, t? ch?c thi ki?m tra ?ánh giá k?t qu? c?a sinh viên, c?ng tác thanh ki?m tra...
 • Xay d?ng và phát tri?n ??i ng? cán b? qu?n ly gi?i chuyên m?n nghi?p v?, nhi?t tình, có ??o ??c ngh? nghi?p.     
 • T?o ???c ngu?n l?c tài chính b?n v?ng ?áp ?ng c? b?n yêu c?u xay d?ng và phát tri?n Tr??ng ??t chu?n qu?c t?.

 

 1. T? CH?C NH?N S?

 Hi?n Trung tam ?ào t?o Nang cao, m?t m?t ?ang s? d?ng ngu?n l?c gi?ng viên c? h?u có trình ?? Th?c s?, Ti?n s? t?i tr??ng, m?t khác t?p trung m?i g?i các gi?ng viên th?nh gi?ng n?i ti?ng, nhi?u kinh nghi?m gi?ng d?y và ki?n th?c th?c t? ph?c v? cho vi?c ?ào t?o chuyên m?n trong thành ph?. 

种菜赚钱提现微信游戏Hi?n nay, c? c?u nhan s? t?i Trung tam nh? sau : 

 1. Giám ??c Trung tam ?ào t?o nang cao:   Hi?u tr??ng kiêm nhi?m
 2. Phó giám ??c: TS. Lê V?n Phúc, Ths. V? Th? Nh? Y và Ths. Nguy?n Th? Hoài Vi?t 
 3. Th? ky :  Lê Th? Thanh Trúc
Tin ti?p theo

Trung tam ?ào t?o nang cao

Tuy?n sinh liên th?ng K10 & V?n b?ng 2 K03 n?m 2019

Tuy?n sinh liên th?ng K10 & V?n b?ng 2 K03 n?m 2019
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i