Tuy?n sinh 2019 - ??i h?c Gia ??nh

??ng ky xét tuy?n vào ??i h?c Gia ??nh

种菜赚钱提现微信游戏

Ch?n ngành arrow_drop_down

 • 1
add
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(D01:Toán, Ng? v?n, Ti?ng Anh;D14:Ng? v?n, L?ch s?, Ti?ng Anh;D15:Ng? v?n, ??a lí, Ti?ng Anh;D96:Toán, KHXH, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)

??i h?c Gia ??nh ?ào t?o nh?ng ngành nào?

 • Ngành C?ng ngh? th?ng tin

  C?ng ngh? th?ng tin

  • navigate_next H? th?ng th?ng tin qu?n ly
  • navigate_next Thi?t k? ?? ho?
  • navigate_next K? thu?t máy tính
 • Ngành M?ng máy tính & Truy?n th?ng d? li?u

  M?ng máy tính & Truy?n th?ng d? li?u

  • navigate_next M?ng máy tính
  • navigate_next An toàn th?ng tin
 • Ngành K? thu?t ph?n m?m

  K? thu?t ph?n m?m

  • navigate_next C?ng ngh? ph?n m?m
  • navigate_next L?p trình nhúng
 • Ngành Ng?n ng? Anh

  Ng?n ng? Anh

  • navigate_next Ti?ng Anh th??ng m?i
  • navigate_next Ti?ng Anh du l?ch
  • navigate_next Ti?ng Anh biên - phiên d?ch
  • navigate_next Anh – Nh?t, Anh – Hàn, Anh – Trung
 • Ngành Qu?n tr? kinh doanh

  Qu?n tr? kinh doanh

  • navigate_next QTKD xu?t nh?p kh?u và TM ?i?n t?
  • navigate_next QT nhà hàng – khách s?n, DV du l?ch và l? hành, S? ki?n và l? h?i
  • navigate_next Logistics và QL chu?i cung ?ng
  • navigate_next Qu?n tr? marketing
 • Ngành Tài chính - ngan hàng

  Tài chính - ngan hàng

  • navigate_next Tài chính doanh nghi?p
  • navigate_next Ngan hàng
  • navigate_next Ch?ng khoán
  • navigate_next B?o hi?m
 • Ngành K? toán

  K? toán

  • navigate_next K? toán doanh nghi?p
  • navigate_next Ki?m toán
 • Ngành Lu?t

  Lu?t

  • navigate_next Lu?t kinh doanh qu?c t?
  • navigate_next Lu?t kinh doanh

H?c phí t?i ??i h?c Gia ??nh nh? th? nào?

10 tri?u / h?c kì
arrow_forward Kh?ng t?ng su?t 4 n?m h?c!

种菜赚钱提现微信游戏

Nguy?n v?ng:

 • 1
add
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(D01:Toán, Ng? v?n, Ti?ng Anh;D14:Ng? v?n, L?ch s?, Ti?ng Anh;D15:Ng? v?n, ??a lí, Ti?ng Anh;D96:Toán, KHXH, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
H?c phí ??i h?c Gia ??nh

Chính sách h?c b?ng nh? th? nào?

 • 1

  Th? khoa ??u vào

  T?i ?a 100% toàn khoá h?c

 • 2

  Th? khoa n?m h?c

  T?i ?a 100% n?m ti?p theo

 • 3

  Gi?i, xu?t s?c

  T?i ?a 50% n?m ti?p theo

 • 4

  Sinh viên v??t khó

种菜赚钱提现微信游戏

Nguy?n v?ng:

 • 1
add
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(D01:Toán, Ng? v?n, Ti?ng Anh;D14:Ng? v?n, L?ch s?, Ti?ng Anh;D15:Ng? v?n, ??a lí, Ti?ng Anh;D96:Toán, KHXH, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
H?c b?ng ??i h?c Gia ??nh

T?t c? sinh viên ??i h?c Gia ??nh ???c nhà tr??ng h? tr? gi?i thi?u:

 • Internship

  Ch? tr?

 • Part time job

  Vi?c làm thêm

 • Jobs

  Vi?c làm sau t?t nghi?p

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i