??NG KY XéT TUY?N TR?C TUY?N

Chú y:

Nh?ng h?c sinh ??ng ky tuy?n sinh tr?c tuy?n ? ?ay s? ???c ?u tiên trong t?t c? các ??t xét tuy?n c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh trong n?m.

种菜赚钱提现微信游戏K? c? t?i th?i ?i?m ??ng ky, h?c sinh ch?a có k?t qu? T?t nghi?p THPT.

Th?ng tin c? b?n:

种菜赚钱提现微信游戏

种菜赚钱提现微信游戏

种菜赚钱提现微信游戏

  • 1
add
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A01:Toán, V?t lí, Ti?ng Anh;C14:Toán, Ng? v?n, GDCD;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(D01:Toán, Ng? v?n, Ti?ng Anh;D14:Ng? v?n, L?ch s?, Ti?ng Anh;D15:Ng? v?n, ??a lí, Ti?ng Anh;D96:Toán, KHXH, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
(A00:Toán, V?t lí, Hóa h?c;A09:Toán, ??a lí, GDCD;C04:Ng? v?n, Toán, ??a lí;D01:Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh;)
Vui lòng nh?p ??y ?? th?ng tin ? trên

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i